• (1) 2021-2024: Inovácia teatrologickej a dokumentačnej praxe – rekonštrukcia a digitalizácia inscenačnej tvorby VŠMU po roku 2000; číslo podaného grantu: 003VŠMU-4/2022; číslo prideleného grantu: K-22-001-00 / 111 / 09702 / 102050

Posudky KEGA (člen oponentskej rady):

  • 2021: Pedagogické pôsobenie Divadla fórum v procese resocializácie látkovo a nelátkovo závislých (číslo projektu: KEGA 034UKF-4/2018), riešiteľské pracovisko: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, vedúci projektu: prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD.