Scénografi v Aténach (2015)
To víte umělci

„Tradícia neznamená uchovávanie pokladov, ale uchovánie ohňa.“ Ján XXIII.

Rozvrh hodín:

 • Dejiny umenia 1+2 HTF = streda 11:20-12:50 (učebňa č. 121 na Zochovej alebo online cez Teams)
 • Dejiny umenia 1+2 DF = štvrtok 09:45-11:15 (učebňa č. 124 na Zochovej alebo online cez Teams)
 • Dejiny umenia 3+4 DF = štvrtok 11:30-13:00 (učebňa č. 124 na Zochovej alebo online cez Teams)
 • Dejiny umenia 5+6 DF = štvrtok 13:30-15:00 (učebňa č. 124 na Zochovej alebo online cez Teams)

Cieľ predmetu: 

 • Je voviesť študenta do dejín výtvarného umenia, aby porozumel zobrazeniu (stavbe, obrazu, soche), umeleckému slohu, smeru či obdobiu, pochopil jeho miesto vo vývoji výtvarnému umenia a spoznal, prečo umelci pracovali určitým spôsobom alebo prečo sa usilovali o určité účinky.
 • Ambíciou kurzu je voviesť poslucháča do problematiky dejín umenia, základov terminológie a základných výtvarných techník, rôznych parametrov výtvarnej reči, symboliky atď.
 • Oboznámiť poslucháča s vybranými, no podstatnými fenoménmi, ktoré súvisia s vývojom európskeho výtvarného umenia od praveku po polovicu 20. storočia.
 • Oboznámiť poslucháčov s problematikou symboliky antickej mytológie a ich paralel s námetmi v divadle, opere, hudbe atď.
 • Získané poznatky pomôžu poslucháčovi, ktorý má záujem porozumieť výtvarnému umeniu, aby pochopil jeho miesto vo vývoji európskej kultúry.
 • Hlavný dôraz kladiem na hľadanie odpovedí na otázky, akým spôsobom jednotliví autori pracovali, prečo si zvolili tento spôsob a čo chceli svojím umením povedať.
 • Základná príprava poslucháča na vlastnú konfrontáciu s obrazom v najširšom zmysle slova, s porozumením jeho námetu, obsahu, forme, významu a výkladu.
 • Dívajte sa a dávajte pozor.

Stručná osnova predmetu:

 • Úvod do dejín umenia: dejiny umenia ako humanitná disciplína, druhy výtvarného umenia (architektúra, maliarstvo, sochárstvo…), základná terminológia (kompozícia, perspektíva, maliarsky a sochársky rukopis, sakrálno a profánno v umení, výtvarné techniky, umelecké slohy), periodizácia európskeho výtvarného umenia a jej koncepcie.
 • Dejiny výtvarného umenia z chronologického hľadiska (rozdelené na 5/6 semestrov) s dôrazom na tvaroslovie, význam a na podstatné európske a slovenské umelecké centrá a osobnosti.
 • Literárne zdroje umenia (Exempla classica).
 • Ikonografia umenia.

Forma vyučovania: prednáška, videoprezentácia, audioprezentácia, diskusia, tematický deň, verejná dišputa, exkurzia, verejné jedlo, káva, štrúdľa a pod.

Podmienky na absolvovanie predmetu:

 • absolvovanie minimálne 80% prednášok semestra,
 • absolvovanie ikonografickej analýzy a rozpravy o zadanej téme (analýza obrázkov),
 • priebežné hodnotenie,
 • účasť aspoň na jednej zahraničnej exkurzii alebo vlastivednej vychádzky počas akademického roka (pokiaľ sú, samozrejme)

Skúška:

 • Riadny termín skúšky sa dohodne osobne na presný termín a hodinu najneskôr 14 dní pred koncom semestra.
 • Priebeh a forma skúšky:
 • 1. ústna odpoveď z dvoch vyžrebovaných tém v trvaní 2 x 30´
 • 2. rozprava o zadaných výtvarných dielach (ikonografická analýza).

Hodnotenie skúšky:

 • zimný semester: A-F
 • letný semester: A-F

Povinná literatúra (prosím študovať priebežne, ale dôsledne):

1. Historiografia svetového umenia (semester 1 až 6):

A. Európske umenie:

 1. GOMBRICH, Erns Hans: Příbeh umění. Praha: Odeon, 1992, 560s. (povinná literatúra)
 2. HEER, Friedrich: Evropské duchovní dějiny. Praha: Vyšehrad, 2018, 768s. (povinná literatúra)
 3. HEROUT, Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek. Praha: Tvorba, 1994, 344s. (povinná literatúra)
 4. HUYGHE, René (ed.): Umění a lidstvo-Larousse 1.-4. Praha: Odeon, 1967-1974.
 5. CHÂTELET, Albert – GROSLIER, Bernard Philippe: Svetové dejiny umenia. Larousse. Praha: Otovo nakladatelství, 2004.
 6. PIJOAN, José (výslovnosť: Žuzep Pižoan): Dejiny umenia 1.-12. Bratislava: Tatran/Ikar 1987-2002.
 7. UMENIE SVETA 1.-11. Bratislava: Pallas 1972-1977 (povinná literatúra)
 8. Wölfflin, Heinrich: Základní pojmy dějin umění. Praha: Academia, 2020.
 9. ŽEGIN, Lev Fjodorovič: Jazyk malířského díla. Praha: Odeon, 1980.

B. Slovenské umenie:

 1. GERÁT, Ivan (edit.): Umenie na Slovensku : Stručné dejiny obrazov. Bratislava: Slovart, 2007, 240s. (povinná literatúra)
 2. SLOVENSKO, zväzok KULTÚRA, časť I., kapitola: Výtvarné umenie, s. 590-938. Bratislava: Obzor, 1979.

2. Ikonografia (semester 1 až 6):

 1. BIEDERMANN, Hans: Lexikón symbolov. Bratislava: Obzor, 1992.
 2. FARMER, David Hugh: Oxfordský lexikón svätcov. Bratislava: Kalligram, 1996.
 3. HALL, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: Mladá fronta, 1991, 520s. (povinná literatúra)
 4. LODWICK, Marcus: Obrazy rozprávajú. Bratislava: Mladé letá, 2003.
 5. PANOFSKY, Erwin: Význam ve výtvarném umění. Praha: Odeon, 1981, 372s. (povinná literatúra)
 6. RIPA, Cesare: Ikonologie. Praha: Argo, 2019.

3. Exempla classica (Literárne zdroje európskeho umenia):
= Individuálne budovanie vlastne vedomostnej databázy základných príbehov európskej obrazovej tradície

3.1. Prvý semester:

 1. BIBLIA : Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2010.
 2. HOMEROS: Ílias. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1986.
 3. HOMÉROS: Odysseia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1986.
 4. OVIDIUS: Metamorfózy. Bratislava: Tatran, 1979.
 5. VERGILIUS: Eneida. Bratislava: Tatran, 1969.

3.2. Druhý semester:

 1. JAKUB DE VORAGINE: Legenda aurea. Praha: Vyšehrad, 1998.
 2. DANTE ALIGHIERI: Božská komédia (Peklo + Očistec + Raj). Bratislava: Slovenská vydavateľstvo krásnej literatúry, 1964n.

3.3. Tretí semester:

 1. LUDOVICO ARIOSTO: Zuřivý Roland (Orlando furioso). Praha: Odeon, 1974.
 2. TORQUATO TASSO: Osvobozený Jeruzalém (La Gerusalemme liberata). Praha: Odeon, 1980.
 3. JOHN MILTON: Stratený raj. Levoča: Modrý Peter, 2020.

Jednoducho „baletky“…

Sylabus prednášok na celé štúdium = okruhy na skúšku:

Prvý semester
(umenie praveku, predklasického a klasického staroveku)

0. Úvod do dejín umenia:

 1. Základná terminológia: druhy výtvarného umenia, základná terminológia (kompozícia, perspektíva, rukopis, umelecký sloh, štýl, atribút, personifikácia, symbol, periodizácia európskeho výtvarného umenia, problematika datovania, geografické špecifiká, literárne zdroje európskeho umenia, príbeh, problém voľby, problematika „ilustrovania“ textu a verbalizácie „vizuálna“.
 2. Obázky na semestrálnu analýzu: predikonografický popis, ikonografická analýza, ikonologická.interpretácia.

Literatúra: 

 1. BELTING, Hans: Antropologie obrazu: Návrh vědy o obrazu. Praha: Books&Pipes, 2021.
 2. BELTING, Hans: Konec dějin umění. Praha: Mladá fronta, 2000.
 3. PANOFSKY, Erwin: Význam ve výtvarném umění. Praha: Odeon, 1981, 372s.
 4. HALL, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: Mladá fronta, 1991, 520s.
 5. LODWICK, Marcus: Obrazy rozprávajú. Bratislava: Mladé letá, 2003.

1. Praveké paleolitické umenie: východiská, časové členenie paleolitického umenia, maliarstvo, umelecké okruhy, franko-kantaberský okruh a jeho znaky, jaskyňa Altamira, jaskyňa Lascaux, sochárstvo: venuše, východiská, význam, najznámejšie (Věstonická venuša, Willendorfská venuša, Moravianska venuša), pojmy menhir, dolmen, rondel, farby a ich pôvod.

Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 1
 2. SVOBODA, Jiří. A.: Počátky umění. Počátky umění. Praha: Academia, 2011.
 3. JELÍNEK, Jan: Veľký obrazový atlas pravekého človeka. Bratislava: Mladé letá, 1980.
 4. LEWIS-WILLIAMS, David: Mysl v jeskyni . Vědomí a puvod uměné. Praha: Academia, 2007.
 5.  MALINA, Jaroslav – MALINOVÁ, Renata: Dvacet nejvýznamnějších archeologických objevů dvacáteho století. Praha: Svoboda, 1991.
 6. NOVOTNÝ, Bohuslav a kol.: Encyklopédia archeológie. Bratislava: Obzor, 1986.
 7. NOVOTNÝ, Bohuslav: Počiatky výtvarného prejavu na Slovensku. Bratislava: SVKL, 1958.

2. Monumentálne umenie orientálnych kultúr predklasického obdobia (Sumeri, Akkadčania, Asýrčania, Babylončania, Chetiti, Egypťania): relácie a odlišnosti: monumentálne stavby (pyramídy, zikkuraty), zobrazovací kánon oficiálneho umenia, napodobňovanie, materiál, techniky, postupy, funkcie, farby, tvary, námety.

Lietratúra:

 1. KELLER, Werner: A Biblia má predsa pravdu. Bratislava: Tatran, 1969.
 2. KLÍMA, Josef: Lidé Mezopotámie. Praha: Orbis, 1976.
 3. KRAMER, Samuel Noah: Historie začína v Sumeru. Praha: Odeon, 1951.
 4. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Za siedmimi divmi sveta. Bratislava: Mladé letá, 1985.
 5. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Na počiatku bol Sumer. Bratislava: Mladé letá, 1984.

3. Architektúra starovekého Egypta:

 1. Stará ríša: časové členenie, Narmerova paleta, náboženské princípy, bohovia a ich podoba a význam, napodobňovanie a zobrazovací kánon oficiálneho umenia, vývoj pohrebnej architektúry (mastaba, stupňovité pyramídy, lomená pyramída, červená pyramída, pyramídy v Gíze, ich vnútorná štruktúra, poloha, podoba),
 2. Nová ríša: vývoj pohrebnej architektúry (skalné hrobky, Údolie kráľov, Tutanchamónova hrobka a jej najvýznamnejšie poklady), podoby chrámov (architektonické členenie, význam a podoba stĺpov, význam a práca so svetlom, najznámejšie chrámy a rozdiely v ich architektonickej koncepcii (Luxor, Karnak, chrám kráľovnej Hapšepsovety, Abu Simbel), Rossetská doska.

Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 1.
 2. SCHULZOVÁ, Regine – SEIDEL, Matthias (edit.): Egupt : Svět faraonu. Praha: Slovart, 2005.
 3. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Bohovia a králi starého Egypta. Bratislava: Mladé letá, 1986.
 4. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Ich veličenstvá pyramídy. Bratislava: Mladé letá, 1977.
 5. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Za siedmimi divmi sveta. Bratislava: Mladé letá, 1985.
 6. VERNER, Miroslav a kol: Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta. Praha: Karolinum, 1997.
 7. WEEKS, Kent R. (edit.): Údolí králu. Praha: Rebo, 2002.

4. Sochárstvo starovekého Egypta: východiská, pásová perspektíva, hieratická perspektíva, najznámejšie pamiatky (monumentálne sochárstvo, portréty, drobná plastika).
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 1.
 2. SCHULZOVÁ, Regine – SEIDEL, Matthias (edit.): Egupt : Svět faraonu. Praha: Slovart, 2005.
 3. THIELE, Carmela: Sochařství. Brno: Computer Press, 2004.
 4. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Bohovia a králi starého Egypta. Bratislava: Mladé letá, 1986.
 5. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Ich veličenstvá pyramídy. Bratislava: Mladé letá, 1977.
 6. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Za siedmimi divmi sveta. Bratislava: Mladé letá, 1985.

5. Maliarstvo starovekého Egypta: východiská, pásová perspektíva, hieratická perspektíva, najznámejšie pamiatky (nástenné maľby v hrobkách, monumentálne maliarstvo, historické a reprezentatívne zobrazenia, žánrovosť).
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 1.
 2. SCHULZOVÁ, Regine – SEIDEL, Matthias (edit.): Egupt : Svět faraonu. Praha: Slovart, 2005.
 3. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Bohovia a králi starého Egypta. Bratislava: Mladé letá, 1986.
 4. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Ich veličenstvá pyramídy. Bratislava: Mladé letá, 1977.
 5. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Za siedmimi divmi sveta. Bratislava: Mladé letá, 1985.
 6. WEEKS, Kent R. (edit.): Údolí králu. Praha: Rebo, 2002.

6. Egejské umenie: geografické špecifiká, lokality a kontexty: Mykény (Levia brána, Agamemnónova maska, Atreova pokladnica), Kréta (kráľovský palác, nástenné maľby, ich námety a podoba), počiatky archeologických výskumov (Schliemann, Evans), Kyklady, Sardínia. Časové členenie gréckeho umenia (geometrický štýl, archaické umenie, klasické umenie).
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 2.
 2. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Grécky zázrak. Bratislava: Mladé letá, 1990.
 3. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Objavenie Tróje. Bratislava: Mladé letá, 1962.
 4. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Vzkriesenie Olympie. Bratislava: Mladé letá, 1986.
 5. GRANT, Michael: Zrození Řecka. Praha: BBart, 2010.
 6. BOUZEK, Jan: Umění a myšlení. Praha: Triton, 2009.
 7. THIELE, Carmela: Sochařství. Brno: Computer Press, 2004.

7. Klasická architektúra starovekého Grécka: časové členenie gréckeho umenia (geometrický štýl, archaické umenie, klasické umenie), podoba gréckeho chrámu, architektonické slohy (dórsky, iónsky, korintský) a najdôležitejšie pojmy (tympanon, architráv atď.), najznámejšie príklady, aténska Akropola a chrám Parthenon, podoba a význam.
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 2
 2. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Grécky zázrak. Bratislava: Mladé letá, 1990.
 3. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Objavenie Tróje. Bratislava: Mladé letá, 1962.
 4. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Vzkriesenie Olympie. Bratislava: Mladé letá, 1986.

8. Maliarstvo starovekého Grécka: časové členenie gréckeho umenia (geometrický štýl, archaické umenie, klasické umenie), grécke vázové maliarstvo, podoba a význam.
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 2.
 2. FREL, Jiří: Řecké vázy. Praha: SNKLHU, 1956.

9. Grécke archaické a klasické sochárstvo: východiská, znaky, ciele, najznámejší autori (Myrón, Feidias, Polykleitos, Praxiteles, Skopas, Lysippos) a ich diela; helénistické sochárstvo, východiská, znaky, najznámejšie diela.
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 2.
 2. THIELE, Carmela: Sochařství. Brno: Computer Press, 2004.
 3. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Grécky zázrak. Bratislava: Mladé letá, 1990.
 4. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Objavenie Tróje. Bratislava: Mladé letá, 1962.
 5. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Vzkriesenie Olympie. Bratislava: Mladé letá, 1986.

10. Helenistické umenie: východiská, gepgrafické špecfiká, charakteristické znaky, ciele, najznámejšie školy a diela.
Literatúra:

 1. ŚWIDERKOVÁ, Anna: Tvář helénistického světa. Praha: Panorama, 1983.
 2. BURN, Lucilla: Hellenistic Art from Alexander the Great to Augustus. London: The British Museum, 2004.
 3. OLIVA, Pavel: Svět helénismu. Praha: Arista, 2001.
 4. PIJOAN, José: Dejiny umenia 2.
 5. THIELE, Carmela: Sochařství. Brno: Computer Press, 2004.
 6. HABAJ, Michal – HŔÍBAL, František: Alexander Veľký. Bratislava: Perfekt, 2018.
 7. CARTLEDGE, Paul: Alexander Veliký. Praha: Academia, 2007.
 8. VAVŘÍNEK, Vladimír: Alexander Veliký. Praha: Svoboda, 1967.
 9. GRANT, Michael: Kleopatra: Královna egyptská. Praha: BBart, 2011.
 10. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Grécky zázrak. Bratislava: Mladé letá, 1990.

11. Umenie Etruskov: kultúra a spoločenský kontext, chrámy, nástenné maliarstvo v hrobkách (Tarquinia, Cerveteri), terakotové sarkofágy, známe diela bronzového sochárstva (Mars z Todi, Chyméra z Florencie, Kapitolská vlčica), znaky, lokality v Toskánsku a Laziu (napr. Orvieto, Viterbo, Tarquinia, Cerveteri). Museo Villa Giulia Roma a Museo archeologico nazionale dell´Umbria.
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 2.
 2. KELLER, Werner: Etruskové. Praha: Orbis, 1974.

12. Rímska architektúra: medzi tradíciou a inováciou. Východiská, znaky, ciele, organizácia a efektivita práce, nové materiály, novinky v konštrukcii (oblúk, valená klenba, krížová klenba, kupola nad kruhovým pôdorysom), typy stavieb (chrám, fórum, verejné budovy, bazilika, palác, vidiecka vila, víťazné oblúky, oslavné stĺpy, divadelné priestory, cirkus, divadlo, amfiteáter, odeón, termy, cesty atď.
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 2.
 2. ELSNER, Jaś: The Art of the Roman Empire: 100-450 AD. Oxford University Press, 2018.
 3. ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Dejiny písané Rímom. Bratislava: Mladé letá, 1988.
 4. CASSON, Hugh (edit.): Dějiny architektury. Praha: Odeon, 1990.
 5. HOLLIS, Edward: Skrytý život budov. Praha: Slovart, 2012.
 6. PELIKÁN, Oldřich: Slovensko a rímske impérium. Bratislava: SVKL, 1960.

13. Rímske pamiatky na strednom Dunaji: limes Romanus.
Literatúra:

 1. PELIKÁN, Oldřich: Slovensko a rímske impérium. Bratislava: SVKL, 1960.
 2. MUSILOVÁ, Margaréta – TURČAN, Vladimír: Rímske pamiatky na strednom Dunaji: Od Vindobony po Aquincum. Bratislava: Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva. 2010.
 3. MANNOVÁ, Elena: Krátke dejiny Slovenska. Bratislava: AEPress, 2004.
 4. ĎURICA, Milan Stanislav: Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí. Bratislava: Lúč, 2021.

14. Rímske sochárstvo: monumentálne sochárstvo, voľné sochy, reliéfne sochárstvo (oslavné stĺpy, Ara Pacis Augustae), podoby rímskeho portrétu, sarkofágy s pohanskými námetmi.
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 3.
 2. ELSNER, Jaś: The Art of the Roman Empire: 100-450 AD. Oxford University Press, 2018
 3. THIELE, Carmela: Sochařství. Brno: Computer Press, 2004.

15. Rímske maliarstvo: enkaustika, freska a mozaika ako médium rímskeho malairstva. Iluzionizmus a realizmus v rímskej maľbe. štyri pompejské štýly. Príklady z múzeí v Taliansku, Turecku a pod.

Literatúra:

 1. RANIERI PANETTA, Marisa: Pompeje: Historie, život a umění zmizelého města. Dobřejovice: Rebo Productions, 2005.
 2. GIUNTOLI, Stefano. Umění a historie Pompejí. Firenze: Bonechi, 1996.
 3. SERGEJENKOVÁ, M. J.: Pojmpeje. Praha: SNPL, 1953.

Baletky v akcii = vzor prípravy na prvú skúšku

Druhý semester
(umenie kresťanskej antiky a raného stredoveku)

16. Umenie kresťanskej antiky 1: najstaršie židovské a kresťanské nástenné maľby v meste Dura Europos (Sýria): východiská, relácie a odlišnosti. Kresťanstvo v kontexte spoločenského života v Rímskej ríši, východné kulty v Ríme, prenasledovania kresťanov, problém zobrazovania, najstaršie katakombové maľby v Ríme: Kalixtove a Prisciline katakomby. Význam pre vývoj kresťanskej ikonografie.

Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 3.
 2. ELSNER, Jaś: The Art of the Roman Empire: 100-450 AD. Oxford University Press, 2018
 3. NEES, Lawrence: Early Medieval Art. Oxford: Oxford University Press. 2002.
 4. HALL, James: Slovník namětu a symbolu ve výtvarném umění. Praha, 2010.
 5. STUDENÝ, Jaroslav: Křesťanské symboly. Olomouc 1992.

17. Umenie kresťanskej antiky 2: pohanské a kresťanské sarkofágy a ich význam pre vývoj kresťanskej ikonografie (pohanské motívy, motívy zo Starého a Nového zákona, predobrazy, námety súvisiace s Pašiami a ich spôsob zobrazovania).
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 3.
 2. NEES, Lawrence: Early Medieval Art. Oxford: Oxford University Press. 2002.
 3. THIELE, Carmela: Sochařství. Brno: Computer Press, 2004.

18. Umenie kresťanskej antiky 3: Christus triumphans: Kultúrnohistorické a spoločenské udalosti v dejinách rímskej spoločnosti a ich dôsledky na výtvarné umenie: udelenie rímskeho štátneho občianstva všetkým obyvateľom impéria (rok 212), Milánsky edikt (313), zákaz pohanských kultov (380), rozdelenie Rímskej ríše (395), germánske kmene a sťahovanie národov a pod. Najstaršia kresťanská monumentálna architektúra v Ríme a v Svätej Zemi. Problematika zobrazovania v rodiacom sa koncepte rímskeho katolicizmu.
Literatúra:

 1. LASSUS, Jean: Ranokresťanské a byzantské umenia. Bratislava: Pallas, 1971.
 2. ELSNER, Jaś: The Art of the Roman Empire: 100-450 AD. Oxford University Press, 2018
 3. CLAUSS, Manfred: Konstantin Veliký : Římsky císař mezi pohanstvím a křesťanstvím. Praha: Vyšehrad, 2005.

19. Kresťanské umenie v Ravenne v 5. a 6. storočí: tri fázy vývoja architektúry a mozaiky v Ravenne: rímske katolícke umenie, ostrogótske ariánske umenie za vlády Theodoricha Veľkého a katolícke umenie z čias vlády cisára Justiniána. Prvý zlatý vek kresťanskej mozaiky.
Literatúra:

 1. LASSUS, Jean: Ranokresťanské a byzantské umenia. Bratislava: Pallas, 1971.
 2. KUNZL, Ernst: Germáni: Tajemné národy ze severu. Praha: Vyšehrad, 2019.
 3. SCHLETTE, Friedrich: Germáni. Praha: Orbis, 1977.
 4. BUSTACCHINI, Gianfranco: Ravenna: Capital of Mosaic.
 5. KIECOL, Daniel. Mosaic. Köln: Koenemann. 2019.

20. Zrod západného mníšstva: Benedikt z Nursie: pretvorenie východného modelu pustovníctva na západný model kláštorného komunitného života. Vzťah k antickej tradícii, zachovanie písomného a intelektuálneho dedičstva antiky. Gregor Veľký a jeho reformy.

Literatúra:

 1. Benedikt z Nursie: Řehole benediktova / Regula Benedicti. Praha: Benediktínské arciopatství, 1998.
 2. HEER, Friedrich: Evropské duchovní dějiny. Praha: Vyšehrad, 2014.
 3. JIRÁSKO, Luděk: Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha: Fénix, 1991.
 4. HOPPIN, Richard: Hudba stredoveku. Bratislava: Hudobné centrum, 2007.

21. Prvý zlatý vek umenia Východorímskej ríše (Byzancia) po roku 529: vzťah panovníckej moci a Cirkvi, výtvarné vplyvy okolitých území („východné“ a „západné“ prvky v byzantskom umení), princípy kupolovej architektúry nad pravouhlým pôdorysom (chrám Hagia Sofia), budovy s viacerými kupolami a ich miesto v dejinách katolíckej (Chrám svätých apoštolov v Konštantínopole, Chrám sv. Marca v Benátkach, Chrám sv. Antona v Padove) a islamskej (Veľká mešita, Modrá mešita, Sulejmanova mešita a pod.), architektúry. Hierarchia priestoru a prislúchajúca mozaiková výzdoba, najdôležitejšie pamiatky (Konštantínopol, Ravenna).

Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 3.
 2. LASSUS, Jean: Ranokresťanské a byzantské umenia. Bratislava: Pallas, 1971.
 3. TALBOT-RICE, David: Byzantské umenie. Bratislava: Tatran, 1968.
 4. MEIER, Mischa: Justinián. Život a vláda východořímského císaře. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009.
 5. SCHREINER, Peter: Konstantinopol : Dějiny a archeologie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012.
 6. DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. Vyšehrad: Praha, 1990. 415s.
 7. ZÁSTĚROVÁ, Bohumila a kol.: Dějiny Byzance. Praha: Academia, 1992.

22. Predrománske umenie 1: Vizigóti: vzťah Vizigótov ku kultúre starovekého Ríma. Kmeňová sobášna politika a jej vzťah k rímskej aristokracii (Galla Placidia). Presídlenie do Hispánie a Gálie, konflikty s Frnakami. Vizigótske kráľovstvo v Hispánii po roku 418. Najstaršie zachované kostoly zo 6. storočia (kostol San Juan de Baňos de Cerrato, kostol San Pedro de la Nave, Ermita de Santa Maria (Quinntanilla de las Viňas), kostol de Santa Comba a pod.). Najdôležitejšie odlišnosti od rímskych východísk a znaky rodiaceho sa románskeho slohu: krížový pôdorys kostola, pravoúhlo ukončené apsidy, knižná maľba a celostránkové ilustrácie (Ashburnhamov Pentateuch), umelecké remeslo: krížiky, spony a votívne koruny (poklad z Guarrazare, poklad z Torredonjimeno). Proces barbarizácie: vizigótske „kompozitné“ hlavice (reziknácia na realizmus antického sveta) a tvarové zmeny rímskeho oblúku (podkovový oblúk, trojúrovňový oblúk, oblúk v tvare oslieho chrbáta).
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 3.
 2. UBIETO ARTETA, Antonio. Dějiny Španělska. Praha: Lidové noviny. 2007.
 3. ŠTĚPÁNEK, Pavel: Španělské umění od Altamiry po Picassa. Praha: Karolinum. 2018.

23. Umenie predislamskej Perzie.

Literatúra:

 1. KLÍMA, Otakar: Sláva a pád starého Íránu. Praha: Orbis, 1977.

24. Islamské umenie na Východe: základné znaky islamského umenia, časové a geografické vymedzenie, politické a náboženské pomery a ich vplyv na výtvarnú produkciu, podoby stavieb, podoby sakrálnych priestorov, lokality islamského umenia na Východe. Dôležité pojmy: sultán, emír, velevezír, vezír, kalíf, mufty, kádí a pod. Princípy zobrazovania.

Literatúra:

 1. Korán – Preklad do slovenského jazyka. Epos. 2014.
 2. HATTSTEIN, Markus – DELIUS, Peter. Islám: Umění a architektura. Praha: Slovart. 2007.
 3. GRUBE, Ernst J.: Islamské umenie. Bratislava: Pallas, 1973.
 4. HILLENBRAND, Carol: Islám – Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017.
 5. MENDEL, Miloš: Muslimové a jejich svět. Praha: Dingir, 2018.

25. Islamské umenie na Západe 1: základné znaky islamského umenia, časové a geografické vymedzenie, politické a náboženské pomery a ich vplyv na výtvarnú produkciu.
Sakrálny priestor: mešita, mihráb (nika v mešite), minbar (stupienok na piatočnú modlitbu), minaret (veža, súčasť mešity), medresa (náboženská škola).
Svetské stavby: alcazar (kráľovský palác), alcazaba (pevnosti).
Princípy zobrazovania. Španielske plateresco.
Lokality islamského umenia v Al-Andalus (Cordóba, Sevilla, Málaga, Granada). Mozarabi, moriskovia, mudejarovia.

Literatúra:

 1. BRETT, Michael: Mauri (Islam na západe). Bratislava: Tatran, 1989.
 2. HATTSTEIN, Markus – DELIUS, Peter: Islám: Umění a architektura: Praha: Slovart, 2006.
 3. GRUBE, Ernst J.: Islamské umenie. Bratislava: Pallas, 1973.
 4. PIJOAN, José: Dejiny umenia 3., kapitola 8.
 5. PIJOAN, José: Dejiny umenia 4., kapitola 8.
 6. MENDEL, Miloš: Muslimové a jejich svět. Praha: Dingir, 2018.
 7. KOPČAN, Vojtech – KRAJČOVIČOVÁ, Klára: Slovensko v tieni polmesiaca. Martin: Osveta, 1983.

26. Predrománske umenie 2: Samova ríša: pravlasť Slovanov, slovanská mytológia, príchod Slovenov do Karpatskej kotliny, spolužitie s Avarmi, bitka pri Wogastisburgu (631-632), Fredegarova kronika (624-658).

Literatúra:

 1. VÁŇA, Zdeněk, Svět slovanských bohů a démonů. Praha: Panorama. 1990.
 2. GIEYSZTOR, Aleksander: Mytologie Slovanů. Praha: Argo. 2020.
 3. MANNOVÁ, Elena: Krátke dejiny Slovenska. Bratislava: AEPress, 2004.
 4. KUČERA, Matúš: Postavy Veľkomoravskej histórie. Bratislava: perfekt, 2007.
 5. Fredegarovy kroniky: Čtvrtá kniha – Pokračování. Praha: Argo. 2020.
 6. ĎURICA, Milan Stanislav: Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí. Bratislava: Lúč, 2021.

27. Umenie Východorímskej ríše (Byzancia) v 7. a 8. storočí: Storočie zápasu o ikonu 726-843: obrazoborectvo, ikony, typológia zobrazení (Kristus, Matka Božia, svätci, veraikon atď.).

Literatúra:

 1. AVENARIUS, Alexander: Byzantský ikonoklazmus 726-843: Storočie zápasu o ikonu. Bratislava: Veda, 1998.
 2. BESANÇON, Alain: Zakázaný obraz. Brno: Barrister & Principal, 2013.
 3. Svatý Jan Damascenský: Řeči na obranu obrazů. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012.

28. Predrománske umenie 3: Karolovská renesancia: vzťah germánskych Frankov ku kultúre starovekého Ríma a inštitútu pápežstva, karolovská renesancia. Architektúra (falce, palácová kaplnka v Aachene), mozaika a freska v karolovskom prostredí, knižná maľba, monastická kultúra, znovuobnovenie benediktínskeho mníšskeho hnutia.

Literatúra:

 1. HÄGERMANN, Dieter. Karel Veliký. Praha: Prostor, 2002.
 2. KELLER, Hagen: Ottoni. Praha: Vyšehrad, 2004.
 3. RAPP, Francis: Svatá říše římská národa německého. Praha: Paseka, 2007.
 4. LE GOFF, Jacques: Kultura středověké Evropy. Praha : Odeon, 1991.
 5. OLEXÁK, Peter: Stručná história vzťahov cirkvi a štátu. Ružomberok: Society for Human Studies, 2022.

29. Predrománske umenie 4: Umenie Nitrianskeho kniežatstva, umenie Veľkej Moravy, umenie Svätoplukovej ríše: časové a geografické vymedzenie, politické pomery a ich vplyv na výtvarnú produkciu, podoby stavieb, podoby sakrálnych priestorov, lokality, veľkomoravský šperk atď.
Literatúra:

 1. KUČERA, Matúš: Postavy veľkomoravskej histórie. Martin: Osveta, 1992.
 2. MANNOVÁ, Elena: Krátke dejiny Slovenska. Bratislava: AEPress, 2004.
 3. ĎURICA, Milan Stanislav: Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí. Bratislava: Lúč, 2021.
 4. AVENARIUS, Alexander: Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI. – XII. storočí: k problému recepcie a transformácie. Bratislava: Veda, 1992.
 5. DEKAN, Ján: Veľká Morava: Doba a umenie. Bratislava: Tatran, 1979.

29. Ottonské umenie: kultúrne nadviazanie na program karolovskej renesancie, reprezentatívne umenie cisárskeho dvora Svätej ríše rímskej.

Literatúra:

 1. KELLER, Hagen: Ottoni. Praha: Vyšehrad, 2004.
 2. RAPP, Francis: Svatá říše římská národa německého. Praha: Paseka, 2007.
 3. KRIEGER, Karl-Friedrich a kol.: Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny, 2004.
 4. OLEXÁK, Peter: Stručná história vzťahov cirkvi a štátu. Ružomberok: Society for Human Studies, 2022.

30. Kultúra európskeho vrcholného stredoveku 1: reforma mníšskeho života pápeža sv. Gregora VII. (pont. 1073-1085) a vznik nových modernejších reholí: kamalduli (sv. Romuald, r. 1012/1072), kartuziáni (sv. Bruno, r. 1084), cisterciáni (sv. Robert z Molesme, r. 1098), premonštráti (sv. Norbert, r. 1120).

Literatúra:

 1. JIRÁSKO, Luděk: Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha: Fénix, 1991.
 2. DUBY, Georges: Věk katedrál: Umění a společnost 980-1420. Praha: Argo, 2002.
 3. LE GOFF, Jacques: Kultura středověké Evropy. Praha: Odeon, 1991.
 4. GUREVIČ, Aron J.: Kategorie středověké kultury. Praha: Mladá fronta, 1978.

31. Kultúra európskeho vrcholného stredoveku 2: stredoveké pútnictvo. Kultúrnospoločenské a historické kontexty európskeho pútnictva, determinanty stredovekej architektúry.

Literatúra:

 1. DARKEVIĆ, Vladislav Petrovič: Argonauti středověku. Praha: Panorama, 1984.
 2. OHLER, Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku. Praha: Vyšehrad, 2002.

32. Kultúra európskeho vrcholného stredoveku 3: križiacke výpravy, rytierstvo, dvorská kultúra (idea rytierstva a jej význam pre stredovekú Európu, dvorská kultúra, hudba a oslavy na stredovekých dvoroch, rytierske legendy, zbroj).

Literatúra:

 1. FLORI, Jean: Rytíři a rytířství ve středověku. Praha: Vyšehrad, 2008.
 2. OTIS-COUR, Leah: Rozkoš a láska: Dějiny partnerských vztahu ve středověku. Praha: Vyšehrad, 2002.
 3. PERNOUDOVÁ, Regine: Žena v době katedrál. Praha: Vyšehrad, 2002.
 4. VERDON, Jean: Volný čas ve stŕedověku. Praha: Vyšehrad 2003.
 5. VILLEHARDOUIN, Goeffroy – CLARI, Robert: Dobytí Konstantinopole. Praha: Argo, 2013.
 6. VRTEĽ, Ladislav: Heraldický katechizmus. Bratislava: Veda, 2012.

33. Cirkevná schizma 1054: rozchod Západu s Východom, dôsledky na výtvarné umenie a kultúru.
Literatúra:

 1. OLEXÁK, Peter: Stručná história vzťahov cirkvi a štátu. Ružomberok: Society for Human Studies, 2022.

34. Románska architektúra: pojem romaniky, románske architektonické články (valená klenba, krížová klenba, okno, portál, hlavica, stĺp, pilier), dispozičná podoba stredovekého kostola, kláštorný areál, stredoveký hrad, predalpská a zaalpská koncepcia krstiteľnice).
Lokality románskej architektúry v Európe: Francúzsko, Taliansko, Nemecko (lokality, relácie a odlišnosti).
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 3.
 2. THOMAN, Rolf (edit.): Románske umění. Praha: Slovart, 2006.
 3. PODOLINSKÝ, Štefan: Románske kostoly (Kultúrne krásy Slovenska). Bratislava: Dajama, 2009.

35. Románske sochárstvo (exteriér chrámu): portál ako miesto sochárskej a kameňosochárskej výzdoby, jeho členenie, námety, sochy zo Chartres a Remeša ako medzníky na ceste k voľnej soche stredoveku;
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 3.
 2. THOMAN, Rolf (edit.): Románske umění. Praha: Slovart, 2006.
 3. THIELE, Carmela: Sochařství. Brno: Computer Press, 2004.

36. Románske sochárstvo (interiér chrámu): kamoňosochárstvo (hlavice stĺpov, stĺpy a piliere, konzoly, krstiteľnice), diela z dreva (sochy a oltáre), práce z kovu (krstiteľnice, kovové chrámové dvere: Hildesheim, Verona, Pisa atď.)
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 3.
 2. THOMAN, Rolf (edit.): Románske umění. Praha: Slovart, 2006.
 3. THIELE, Carmela: Sochařství. Brno: Computer Press, 2004.

37. Románske umenie v Uhorsku: zrod uhorského kráľovstva, dynastická politika Arpádovcov, kontinuita s Veľkomoravskou ríšou, dynastickí svätci, najstaršie uhorské legendy.

Literatúra:

 1. KONYA, Peter a kol: Dejiny Uhorska 1000-1918. Bratislava: Citadella, 2014.
 2. MANNOVÁ, Elena: Krátke dejiny Slovenska. Bratislava: AEPress, 2004.
 3. ĎURICA, Milan Stanislav: Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí. Bratislava: Lúč, 2021.
 4. OLEXÁK, Peter: Stručná história vzťahov cirkvi a štátu. Ružomberok: Society for Human Studies, 2022.

29. Stredoveké zlatníctvo: cirkevný riad, jeho podoba v jednotlivých umeleckých štýloch a používanie (kalich, monštrancia, paténa atď), zlatnícke techniky (filigrán, gravírovanie, emailovanie atď.), relikviáre, relikviáre, kríže, antependiá, korunovačné klenoty, šperky.
Literatúra:

 1. PIATROVÁ, Alena – ŠTIBRANÁ, Ingrid: Ars liturgica: Zlatníctvo v službách liturgie. Katalóg výstavy. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2010.
 2. TORANOVÁ, Eva: Zlatníctvo na Slovensku. Bratislava: Tatran, 1975.
 3. Svět liturgie. katalóg výstavy. Kostelní Vydří.
 4. THIELE, Carmela: Sochařství. Brno: Computer Press, 2004.

30. Románske maliarstvo: freska, tabuľa, sklo. Relácia a odlišnosti možnosti jednotlivých výtvarnýách techník sprostredkovať teologické obsahy. Maniera greca. Ikona.
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 3.
 2. THOMAN, Rolf (edit.): Románske umění. Praha: Slovart, 2006.

31. Gotická architektúra: pojem gotika, katedrála ako vrcholné ideové dielo kresťanského stredoveku, dispozičná podoba gotického kostola, lomený oblúk, oporný systém, okno, relácie a odlišnosti.
Lokality gotickej architektúry v Európe: najznámejšie pamiatky gotickej architektúry (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Slovensko, Česko). Relácia a odlišnosti jednotlivých umeleckých okruhov a špecifiká jednotlivých lokalít.
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 4.
 2. THOMAN, Rolf (edit.): Gotika. Praha: Slovart, 2005.
 3. SUGER: Spisy o Saint-Denis. Praha: Oikoymenh, 2006.
 4. ULLMANN, Ernst: Svět gotické katedrály. Praha: Vyšehrad, 1987.
 5. KOVÁČ, Peter: Katedrála v Chartres: Francouzké umění rané a vrcholné gotiky. Praha: Eminent, 2007.
 6. STEJSKAL, Karel: Umenie an dvore Karola IV. Bratislava: Ikar, 2003.

32. Gotická architektúra 13. až 15. storočia na Slovensku: lokality, špecifiká jednotlivých lokalít.

Literatúra:

 1. BURAN, Dušam a kol: Gotika: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava: SNG, Slovart, 2003.
 2. GERÁT, Ivan (edit.): Umenie na Slovensku: Stručné dejiny obrazov. Bratislava: Slovart, 2007.
 3. SLOVENSKO, zväzok KULTÚRA, časť I., kapitola: Výtvarné umenie, s. 590-938. Bratislava: Obzor, 1979.

33. Gotické nástenné maliarstvo 13. až 15. storočia na Slovensku: lokality, špecifiká jednotlivých lokalít.

Literatúra:

 1. BURAN, Dušam a kol: Gotika: Dejiny slovénskeho výtvarného umenia. Bratislava: SNG, Slovart, 2003.
 2. GERÁT, Ivan (edit.): Umenie na Slovensku : Stručné dejiny obrazov. Bratislava: Slovart, 2007.
 3. SLOVENSKO, zväzok KULTÚRA, časť I., kapitola: Výtvarné umenie, s. 590-938. Bratislava: Obzor, 1979.

Jednoducho „ľudovkári“…

Tretí semester

34. Kultúra renesancie. Rok 1204 a západná kultúra.

Literatúra:

 1. BURCKHARDT, Jacob: Kultura renesance v Itálii. Praha: Rybka Publishers, 2013
 2. BURKE, PEter: Italská renesance. Praha : Mladá fronta, 1996
 3. MONTANELLI, Indro: Dante a jeho storočie. Bratislava : Tatran, 1986
 4. ŠPIČKA, Jiří: Petrarca : Homo politicus. Praha : Argo, 2010

35. Ars nova (Umenie italského trecenta): žobravé rehole a výtvarné umenie, zmena paradigmy v ikonografii, východiská renesančného umenia: koncepcia posvätných zobrazení (triumfans), vplyv františkanizmu na zmeny výtvarného jazyka (compassio, identificatio) a zmeny v ikonografii v (typológia). „Krvácajúce“ toskánske kríže.

36. Christus patiens: hľadanie tela a emócie v italskom umení 14. a 15. storočia:

 • sochárstvo 13 a 14. storočia: sochárske dielo Nicolu a Giovanniho Pisanovcov, jeho podoba a vzťah k starovekej remeselnej tradícii, kostol San Francesco v Assisi (typológia, výzdoba).
 • maliarstvo 13. a 14. storočia: Teórie priestoru a ich praktická realizácia v maliarstve 14-16. storočia (Giotto, Masaccio, della Francesca, Ucello atď.). Fenomén inovácie a modernity v západnom umení. Osobnosti maliarstva: Cimabue, Giotto di Bondone (Assisi, Cappella Arena Padova, Cappella Bardi v Santa Croce vo Florencii), Pietro a Ambroggio Lorenzettiovci, Simone Martini.

Literatúra:

 1. ANTAL, Frederick: Florentské malířství a jeho společenské pozadí: Měšťanská republika, než převzal moc Cosimo de’Medici – 14. století a počátek století 15. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,1954.
 2. PIJOAN, José: Dejiny umenia 5.
 3. Le GOFF, Jacques: Svatý František z Assisi. Praha: Vyšehrad, 2004.
 4. GREEN, Julien: Brat František. Bratislava: Serafín, 1992.
 5. PANOFSKY, Erwin: Perspective as Symbolic Form. Zone Books, 1997.
 6. INGERLE, Petr: Příběh perspektivy : Dějiny jedné ideje (Od renesance k modernímu umění a myšlení). Brno 2010

XX. Umenie a kultúra v čase čiernej smrti.

Literatúra:

 1. ARIÉS, Philippe: Dějiny smrti. Praha: Argo, 2020.
 2. BERGDOLT, Klaus: Černá smrt v Evropě. Praha: Vyšehrad, 2002.
 3. PORTER, Roy: Dějiny medicíny. Praha: Prostor, 2015.

37. Talianska architektúra 15. storočia: spoločenské determinanty, vládnuce rody a ich vzťah k umeniu,
antická tradícia, jej štúdium, recepcia a transformácia, teoretické východiská architektúry, podoba architektonických článkov (stena, okno, portál, dispozícia stavby), architekti (Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Michelozzo Michelozzi)a projekty: verejné stavby (Ospedale degli innocenti…) a sakrálne priestory (Duomo, Santo Spirito, San Lorenzo, Cappella Pazzi), kupola dómu vo Florencii, renesančné paláce (Palazzo Rucelai, Strozi, Pitti, Medici atď.), významné stavby mimo Florencie (Mantova, Rimini)
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 5.
 2. TOMAN, Rolf (edit.): Uméní italské renesance. Praha: Slovart, 1996.
 3. BIETOLETTI, S. a kol.: Umění a architektura Florencie. Praha: Slovart, 2008.
 4. LANG, Jack: Lorenzo Nádherný. Bratislava: Renmidium, 2002.

38. Talianske sochárstvo 15. storočia: spoločenské determinanty, vládnuce rody a ich vzťah k umeniu,
antická tradícia, jej štúdium, recepcia a transformácia, teoretické východiská, formálne zdroje pre talianske sochárstvo 15. storočia, druhy, námety, materiál, súťaž na dvere baptistéria sv. Jána vo Florencii, výzdobný program troch dverí, Orsanmichele: pamiatka a jej výzdoba, osobnosti a tvorba Florencie (Lorenzo Ghibeti, Donatello, Lucca della Robbia, Verrocchio), Lombardie (Tullio Lombardo), Bologne (dell´Arca) a iných miest.
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 5.
 2. ŠTECH, Václav Vilém: Italská renesanční plastika. Praha: 1960.
 3. PETERAJOVÁ, Ľudmila: Donatello. Bratislava: Pallas, 1970.

39. Talianske renesančné maliarstvo 15. storočia: fresky, objekty, vedúce postavenie Florencie a iných miest, experimenty s perspektívou, traktáty, autori (Masaccio, Paolo Uccelo, Fra Angelico, Filippo Lippi, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Piero della Francesca, Pietro Perugino, Andrea Mantegna), diela, lokality.
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 5.
 2. monografie jednotlivých autorov (info mailom)

40. Flámske maliarstvo 15. storočia: Flámske maliarstvo: techniky, závesný obraz, oltáre, autori a ich diela (Robert Campin, Melchior Broederlam, Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes, Jan van Eyck, Hans Memling)
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 5.
 2. VACKOVÁ, Jarmila: Van Eyck. Praha: Academia, 2005.
 3. HUIZINGA, Johan: Jeseň stredoveku. Bratislava: Tatran, 1990.
 4. NASH, Susie: Northern Renaissance Art. Oxford: Oxford University Press, 2008.

41. Islamské umenie na Západe 2: Al-Andalus: Granada (Alhambra)

Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 3., kapitola 8
 2. PIJOAN, José: Dejiny umenia 4., kapitola 8
 3. BRETT, Michael: Mauri (Islam na západe). Bratislava: tatran, 1989.

42. Talianske maliarstvo 16. storočia: Leonardo da Vinci: Leonardo pozorovateľ a žiak, Leonardo hudobník a konštruktér hudobných nástorov a mechanických strojov pre zábavua a divadlo, Leonardo scénograf. Náboženské maľby, madony, portréty, nástenné maľby.
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 6.
 2. SUH, H. Anna: Leonardov skicár. Bratislava: Slovart, 2007.
 3. ZOLLNER, Frank: Leonardo da Vinci : Malířské a kreslířské dílo. Praha: Taschen/Slovart,
 4. ZOLLNER, Frank: Leonardo. Praha: Taschen/Slovart, 2004.
 5. NARDINI, Bruno: LEonardo da Vinci: Bratislava: Tatran, 1990.
 6. JÍLEK, František: Muž z Vinci. Bratislava: Tatran, 1989.
 7. NICHOLL, Charles: Leonardo da Vinci : Vzlety mysli. Praha: BBart, 2006.
 8. ATALAY, Bulent: Matematika a Mona Lisa : Umenie a veda Leonarda da Vinci. Bratislava: Slovart, 2007.
 9. CAPRA, Fritjof: Věda mistra Leonarda : Pohled do mysli velkého renesančního génia. Praha: Academia, 2009.
 10. FREUD, Sigmund: Spomienka z detstva Leonarda da Vinci. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2020.

43. Talianske maliarstvo 16. storočia: Raffaello Sanzio. Raffaello pozorovateľ a žiak, rané diela v umbrijskom a toskánskom slohu, prvé syntézy vo Florencii, diela v Ríme, vrcholné syntézy vo Vatikáne. Náboženské maľby, madony, portréty.

44. Raffaello-architekt.
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 6.
 2. BLAŽÍČEK, Oldřich: Raffael. Praha: Odeon, 1982.
 3. CRISTOFANELLI, Rolando: Raffael. Bratislava: Tatran, 1971.

45. Talianske umenie 16. storočia: Michelangelo-sochár

46. Talianske umenie 16. storočia: Michelangelo-maliar.

47. Talianske umenie 16. storočia: Michelangelo-architekt.
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 6.
 2. FORCELLINO, Antonio: Michelangelo: Nepokojný život. Praha: Vyšehrad, 2012.
 3. NARDINI, Bruno: Stretnutie s Michelangelom. Bratislava: Tatran, 1978.
 4. Michelangelo: Podoba živé tváře (dokumenty, básne, korešpondencia). Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964.
 5. NERET, Gilles: Michelangelo. Praha: Taschen/Slovart, 2003.
 6. GROMLING, Alexandra: Michelangelo. Bratislava: Slovart, 2006.
 7. STONE, Irving: Agónia a extáza : Román o Michelangelovi. Bratislava: SPKK, 1963.
 8. SCHULZ, Karel: Kameň a bolesť: Román o Michelangelovi. Bratislava: Práca, 1959.
 9. CRISTOFANELLI, Rolando: Denník blázna Michelangela. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1982.
 10. BUONARROTI, Michelnagelo: Útrapy v hľadaní (výber z poézie): Bratislava: Ars stigmy, 1990.

48. Neskorogotické zaalpské sochárstvo: kamenné sochy, rezbárstvo (Jorg Huber, Veit Stoss, Tilman Riemenschneider, Michael Pacher, Adam Kraft, Herman Rode, Hans Multscher , Michael Erhart, Anton Pilgram, Bernt Notke, Majster Pavol z Levoče, oltárne retábulum ako symbol a umelecký objekt: oltár a jeho členenie a podoba (palla a krídlový oltár ako princíp).

Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 4.
 2. CIDLINSKÁ, Libuše: Gotické krídlové oltáre. Bratislava: Tatran, 1989.
 3. HOMOLKA, J.- HORVÁTH, P. – KOTRBA, F. – KOTRBA, V.: Majster Pavol z Levoče: Tvorca vrcholného diela slovenskej neskorej gotiky. Bratislava: SVKL, 1964.
 4. STEJSKAL, Karel: Umenie an dvore Karola IV. Bratislava: Ikar, 2003.
 5. THIELE, Carmela: Sochařství. Brno: Computer Press, 2004.
 6. BURAN, Dušan (edit.): Gotika (Dejiny slovenského výtvarného umenia): Bratislava: SNG, 2003.
 7. KUTAL, Albert: České gotické sochaŕství 1350-1450. Praha: SNKLU – Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962.

49. Neskorogotiké zaalpské maliarstvo:
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 4.
 2. THOMAN, Rolf (edit.): Gotika. Praha: Slovart, 2005.
 3. BURAN, Dušan (edit.): Gotika (Dejiny slovenského výtvarného umenia): Bratislava: SNG, 2003.
 4. DVOŘÁKOVÁ, Vlasta – KRÁSA, Josef – STEJSKAL, Karel: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Bratislava: Tatran, 1978.
 5. ROYT, Jan: Stŕedověké malířství v Čechách. Praha: Karolinum, 2002.
 6. STEJSKAL, Karel: Umenie na dvore Karola IV. Bratislava: Ikar, 2003.

50. Manierizmus v talianskom a európskom umení 16. storočia: Manierizmus, znaky manierizmu v umení. Záhrady a voda. + El Greco

Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 6.
 2. PREISS, Pavel: Panorama manýrismu. Praha: Odeon, 1974.
 3. HOCKE, Gustav René: Svět jako labyrint. Praha: Triáda, 2001.

51. Benátske maliarstvo 16. storočia 1: geografické a spoločenské špecifiká, optické špecifikám, východiská (Gentile Bellini, Giovanni Bellini), olejomaľba na plátne, Giogione.
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia ….
 2. DE VARGAS, Raquel Medina: El Greco. Praha: Sun, 2010.
 3. VESTDIJK, Simon: Piata pečať (román o El Grecovi). Bratislava: SPKN, 1961.
 4. KRIEGESKORTE, Werner: Giuseppe Arcimboldo. Praha: Taschen/Slovart, 2003.

52. Benátske maliarstvo 16. storočia 2: Najväčší majstri prechodu od renesancie k baroku (Tizian, Veronese, Tintoreto). Manierizmus a benátska maliarska škola 16. storočia.
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia ….
 2. KENNEDY, Ian G.: Tizian. Praha: Taschen/Slovart, 2008.
 3. KRSEK, Ivo: Tizian. Praha: Odeon, 1976.
 4. WEISS, David: Benátčan (román o Tizianovi). Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989.
 5. BERNARI, Carlo – DE VECCHI, Pierluigi: Tintoretto. Praha: Odeon, 1980.
 6. PIOVENE, Guido – MARINI, REmigio: Veronese. Praha: Odeon, 1984.

53. Renesancia vo Francúzsku (architektúra): francúzske umenie 16. storočia: František I., architektúra (verejné budovy, kostoly, zámky, záhrady; autori: Domenico da Cortona, Pierre Lescot)

Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 6.
 2. ZERNER, Henri: Renaissance Art in France: The Invention of Classicism. Paris: Flammarion, 2003.

54. Renesancia vo Francúzsku (sochárstvo): náhrobky, fontány, voľné sochy, reliéf; autori: Jean Goujon, Giovanni Giusti, Philibert de l’Orme, Germain Pilon, Benvenuto Cellini)
Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 6.
 2. ZERNER, Henri: Renaissance Art in France: The Invention of Classicism. Paris: Flammarion, 2003.
 3. CELLINI, Benvenuto: Vlastní životopis. Praha : Odeon, 1976

55. Renesancia vo Francúzsku (maliarstvo):, maliarstvo: tzv. „prvá škola z Fontainebleau (1531-1610)“ a jej autori: Rosso Fiorentino, Francesco Primaticcio, Niccolò dell´Abbate, Juste de Juste), znaky manierizmu v umení.

Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 6.
 2. ZERNER, Henri: Renaissance Art in France: The Invention of Classicism. Paris: Flammarion, 2003.

56. Nizozemské maliarstvo 16. storočia: východiská, tendencie, námety, Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel Starší.

Literatúra:

 1. PIJOAN, José: Dejiny umenia 6.
 2. BOSING, Walter: Bosch : Malířské dílo. Praha: Taschen/Slovart, 2000.
 3. ROBERTS-Jones: Philippe a Francoise: Bruegel: Praha: Slovart, 2003.
 4. ROLINOVÁ, Dominique: Divý Pieter (román): Bratislava: Tatran, 1986.
 5. TIMMERMANS, Felix: Pieter Bruegel (román): Bratislava: SPKK, 1959.

57. Renesančné umenie na Slovensku (architektúra): import ideií a tvarov z Itálie, ich recepcia a transformácia v domácom prostredí. Kaštiele. Ich fortifikačná funkcia (Betlanovce, Diviaky). Obytné domy a námestia (Thurzov dom v Levoči i v Banskej Bystrici).

Literatúra:

 1. RUSINA, Ivan a kol: Renesancia: Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratslava: SNG, Slovart, 2009.
 2. GERÁT, Ivan (edit.): Umenie na Slovensku: Stručné dejiny obrazov. Bratislava: Slovart, 2007.
 3. SLOVENSKO, zväzok KULTÚRA, časť I., kapitola: Výtvarné umenie, s. 590-938. Bratislava: Obzor, 1979.

58. Renesančné umenie na Slovensku (sochárstvo, maliarstvo): portály, schody, výklenky, kazateľnice (Pezinok, 1553). Kamenný oltár zo Svätého Jura, Rolandova fontána v Bratislave od O. Luthringera. Nástenné maľby a krídlové drevené oltáre (Liptovský Ján). Svetské maliarstvo: portréty, nástenné a ornamentálne maľby (freska v Tepličke nad Váhom , Bratislavský hrad).

Literatúra:

 1. RUSINA, Ivan a kol: Renesancia: Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratslava: SNG, Slovart, 2009.
 2. GERÁT, Ivan (edit.): Umenie na Slovensku: Stručné dejiny obrazov. Bratislava: Slovart, 2007.
 3. SLOVENSKO, zväzok KULTÚRA, časť I., kapitola: Výtvarné umenie, s. 590-938. Bratislava: Obzor, 1979.

Na ceste k vrcholom…

 Štvrtý semester

59. Barok: termín barok, časové vymedzenie barokového slohu, základné znaky, nábeoženské východiská (sv. Ignác z Loyoly, Tridentský koncil), prostriedky ciele umenia

 • Literatúra:
 • – KALISTA, Zdeněk: Tvář baroka. Praha : SPN? 1990
 • – SYPHER, Wylie: OD renesance k baroku : Proměny umění a literatury 1400-1700. Praha : Odeon, 1971
 • – TAPIÉ, Victor-Lucien: Barok. Bratislava : Pallas, 1971

60. Baroková architektúra v Taliansku: znaky barokovej architektúry, autori a ich diela: Vignola (kostol Il Gesu), Borromini (San Carlo alle Quattro Fontane, Oratorio dei Filippini, Sant’Ivo alla Sapienza, Sant’Agnese in Agone)
Literatúra:
– PIJOAN, José: Dejiny umenia 7.

61. Baroková architektúra na Slovensku kostol sv. Jána Krstiteľa v Trnave, kostol sv. Trojice v Bratislave atď.

62. Barokové maliarstvo v Taliansku (klasicizujúca línia): základné znaky barokového maliarskeho štýlu. klasicizujúci barok (Annibale Carracci), akadémie a akademizmus, spory o carakter maľby.
Literatúra:
– PIJOAN, José: Dejiny umenia 7.

63. Baroková iluzívna freska: predchodcovia koncepcie: Mantova (Mantegna), Parma (Correggio), Rím (Michelangelo); jej princípy, ciele a hlavné príklady: Rím  = 1. Andrea Pozzo: Oslava misionárskej činnosti jezuitov; 2. Andrea Cortona: Triumf Božej prozreteľnosti (Triumf rodu Barberini); 3. Giovanni Battista Gaulli-Baciccia: Triumf mena Ježišovho + Veneto (Tiepolo a jeho koncepcie iluzívnych fresiek).
Literatúra:
– PIJOAN, José: Dejiny umenia 7.

64. Barokové maliarstvo v Taliansku: Caravaggio (osobnosť, maliarsky rukopis, princípy maľby, hlavné diela),  Baroková maliarstvo v Itálii: Caravaggio.

Literatúra:
– PIJOAN, José: Dejiny umenia 7.

65. Barokové maliarstva mimo Talianska: flámske maliarstvo (Peter Paul Rubens): katolícka línia, alegoréza.
Literatúra:
– PIJOAN, José: Dejiny umenia 7.
– NÉRET, Gilles: Rubens. Praha : Taschen/Slovart, 2005
– AVERMAETE, Roger: Rubens a jeho doba. Bratislava

66. Barokové maliarstva mimo Talianska: nizozemské maliarstvo (Rembrandt van Rijn), protestantské prostredie.
Literatúra:
– PIJOAN, José: Dejiny umenia 7.

– HUIZINGA, Johan: Kultúra Nizozemska v 17. storočí. Bratislava : Europa, 2011
– ARPINO, GIOVANNI – LECALDANO, Paolo: Rembrandt. Praha : Odeon, 1980
– ŠTECH, Václav Vilém: Rembrandt. Praha : ODeon, 1966
– WEISS, David: Já, Rembrandt (román). Praha : Svoboda, 1990
– GLOGER, Gotthold: Muž so zlatou prilbou (román o Rembrandtovi). Košice 1989
– VAN LOON, Henrik Willem: Rembrandt : Jeho život a doba. Bratislava : SPKK, 1958

67. Barokové maliarstva mimo Talianska: žánrová maľba (Vermeer van Delft)
Literatúra:
– PIJOAN, José: Dejiny umenia 7.

René HUYGNE, René – BINACONI, Piero: Vermeer. Praha: Odeon, 1981.

– HUIZINGA, Johan: Kultúra Nizozemska v 17. storočí. Bratislava : Europa, 2011

68. Barokové maliarstva mimo Talianska: španielske maliarstvo (Diego Velázquez,).
Literatúra:
– PIJOAN, José: Dejiny umenia 7.
– GUDIOL, José: Velázquez. Praha : Odeon, 1978
– DE VARGAS, Raquel Medina: El Greco. Praha : Sun, 2010
– VESTDIJK, Simon: Piata pečať (román o El Grecovi). Bratislava : SPKN, 1961

69. Barokové maliarstva mimo Talianska: Slovensko
– RUSINA, Ivan a kol.: Barok (Dejiny slovenského výtvarného umenia). Bratislava : SNG, 1998
– BALÁŽOVÁ, Barbara – MEDVECKÝ, Jozef – SLIVKA, Dušan: Medzi zemou a nebom : Majstri barokovej fresky na Slovensku. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2013

70. Barokové sochárstvov Taliansku: Gianlorenzo Bernini. Busty, voľná socha, mytológie, fontány, kolonáda na nám. sv. Petra, rímske fontány).
Literatúra:
– PIJOAN, José: Dejiny umenia 7.
– BLAŽÍČEK, Oldřich J.: Gianlorenzo BErnini. Praha 1964


Piaty semester

71. Francúzska architektúra 17. storočia: Klasicizmus (style classique): Salomon de Brosse, Jacques Lemercier, Louis Le Vau, François Mansart, Julian Hardouin Mansart, André Le Nôtre.
Literatúra:
– Pijoan

72. Francúzske maliarstvo 17. storočia: Klasicizmus (style classique): Simon Vouet, Georges de La Tour, Charles Le Brun, Nicolas Poussin, Claude Lorrain.
Literatúra:
– Pijoan
– PETROVÁ, Eva: Nicolas Poussin. Praha : Odeon, 1987
– POUSSIN, Nicolas: Dopisy a dokumenty. Praha : Arbor vitae, 2002

73. Francúzske sochárstvo 17. storočia: Pierre Paul Puget, François Girardon, Charles Antoine Coysevox
Literatúra:
– Pijona

74. Zátišie 17. a 18. storočia. Východiská, počiatky, zlatý vek v 17. storočí.

75. Anglické umenie 17. storočia: Inigo Jones, Sir Christopher Wren, Anthony van Dyck
Literatúra:
– Pijoan

76. Úvod do problematiky umenia 18. storočia
Literatúra:
– Pijoan č. 8
– ROUSSEAU, Jean-Jacques: O spoločenskej zmluve. Bratislava : Kalligram, 2010
– ROUSSEAU, Jean-Jacques: Emil alebo O výchove
– HANZAL, Josef: Od baroka k romantozmu. Praha : Academia, 1987

77. Francúzske rokokové maliarstvo 18. storočia Jean-Antoine Watteau, François Boucher, Jean Baptiste-Siméon Chardin, Jean-Honoré Fragonard
Literatúra:
– Pijona č. 8
– BROOKNEROVÁ, Anita: Antoine Watteau. Praha : Odeon, 1969

78. Francúzska architektúra 18. storočia: Jacques-Germain Soufflot. Klasicizmus, Neoklasicizmus v Európe verzus style classique 18. storočia
Literatúra:
– Pijoan
– KUHN, I. (edit.): Klasicistická architektúra na Slovensku. Bratislava : Tvar, 1955
– VACULÍK, Karol: Umenie 19. storočia na Slovensku. Bratislava : Tvar, 1952
– PETROVÁ-PLESKOTOVÁ, Anna: Maliarstvo 18. storočia na Slovensku. Bratislava : Veda, 1983

79. Francúzske sochárstvo 18. storočia: Antoine Coysevox, Francois Girardon, Guillaume Coustou Starší

Literatúra:
– Pijoan

80. Anglické maliarstvo 18. storočia: William Hogarth, Sir Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough, Joseph Wright of Derby, John Constable
LIteratúra:
– Pijoan
– WATKINSON, Raymond: Hogarth. Bratislava : SVKL, 1959

81. Talianske maliarstvo 18. storočia Giovanni Battista Tiepolo, Giovanni Antonio Canal zvaný Canaletto, Francesco Lazzaro Guardi, Bernardo Bellotto, Pietro Longhi, Giovanni Paolo Panini, Giovanni Battista Piranesi
Literatúra:
– Pijoan č.
– PIOVENE, Guido – PALLUCCHIONIOVÁ, Anna: Giambattista Tiepolo. Praha : Odeon, 1987

82. Ruské umenie 18. storočí
Literatúra:
– Pijoan
– Dejiny ruského umenie (Od začiatkov po súčasnosť). Bratislava : Pallas, 1977

83. Architektúra 18. storočia na Slovensku
Literatúra:
– KUHN, I. (edit.): Klasicistická architektúra na Slovensku. Bratislava : Tvar, 1955

84. Maliarstvo 18. storočia na Slovensku

Literatúra:
– PETROVÁ-PLESKOTOVÁ, Anna: Maliarstvo 18 storočia na Slovenku. Bratislava : Veda, 1983
– BALÁŽOVÁ, Barbora – MEDVECKÝ, Jozef: Medzi zemou a nebom : Majstri barokovej fresky na Slovensku. Bratislava : SHA, 2009
– UČNÍKOVÁ, Danuta: Historický portrét na Slovensku. Martin : Osveta, 1980

85. Sochárstvo 18. storočia na Slovensku: Georg Raffael Donner, Ľudopvít Gode, Franz Xaver Messershcmidt

Literatúra:

KOSTKA, Juraj a kol.: Život a dielo J. R. Donner, Donner a jeho okruh na Slovensku, Bratislava 1954, s. 9–46.

MALÍKOVÁ, Mária: Juraj Rafael Donner a Bratislava, Bratislava 1993, s. 11–64.

86. Goya: rokokový fáza, kartóny pre tapisérie, vona, grafické cykly, zrod moderného umeleckého názoru, rukopis malieb

Literatúra:
– Pijoan
– HAGEN, Rese-Marie a Rainer: Goya. Praha : Taschen/Slvoart, 2004
– GUNTHEROVÁ-MAYEROVÁ, Alžbeta.: Goya. Bratislava : Tvar, 1951

87. Francúzska „revolučná“ architektúra: utópia verzus realizácia. Umenie Francúzskej revolúcie.
Literatúra:

88. Umenie doby Napoleona Bonaparte. Neoklasicizmus a Empír.

Inšpirácie exotikou v druhej polovici 19 storočia: Japonsko, Čína, Polynézia, Afrika

Literatúra:
– Pijoan
– JOHNSON, Paul: Zrození moderní doby : Devatenásté století. Paha . Academia, 1998

89. Romantické maliarstvo vo Francúzku: heroizácia, úniky z kríz, umelec-smutko (pasívny), umelec-titán (aktívny). Romanticki (Eugène Delacroix, Théodore Géricault) versus akademici.

Literatúra:
– Pijoan
– JOHNSON, Paul: Zrození moderní doby : Devatenásté století. Paha . Academia, 1998
– HRBATA, Zdeněk – PROCHÁZKA, Martin: Romantizmus a romantizmy. Praha : Karolinum, 2005
– DOORMANN, Maarten, Romantický řád. Praha : Prostor, 2008

– LEGRAND, Gérard: Romantismus. Praha : Paseka, 2001

– FISCHER, Ernst: Puvod a podstata romantismu. Praha : NPL, 1966

90. Romantické maliarstvo v Nemecku: literárne zdroje, proes mediocrisácie, fascinácia stredovekom a gotikou. Schinkel, Friedrich, Runge atď.). Historizmus a neoklasicizmus (David, Adam Oeser)

91. Romantické malirstvo na Slovensku: Gustáv Keleti, Karol Tibély, Karol Vondrák.

92. Biedermeir: Biedermeir (Spitzweg, Ferdinand von Lutgedorff, Friedrich von Amerling, Jozef Czauczik, Florián Klimkovič).

Literatúra:
– Pijoan

93. Portrétna maľba 19. storočia na Slovensku: Johann Jakub Stunder, Ján Rombauer, Františke Kolář, Jozef Božetech Klemens, Peter Michal Bohúň.

Literatúra:
– Pijoan
– UČNÍKOVÁ, Danuta: Historický portrét na Slovensku. Martin : Osveta, 1980

94. Architektúra 19. storočia na Slovensku: Klasicizmus, historizmus a záhradná architektúra (Bratislava, Hlohovec, Dolná Krupá, Betliar atď.) a fenomén verejného parku. Reakcia na Slovenku (Dolná Krupá, Topoľčianky, Betliar, Krásnohorské Podhradie atď.). Grotty

Literatúra:
– Pijoan

95. Priemyselná vek a svetové výstavy: Fenomén svetových výstav, nové technológie (železo, sklo), architektúra a priemyselná revolúcia.pavilón, plagát, katalóg, pohľadnica a pod.

Literatúra:
– Pijoan
– BRYSON, Bill: Dum (Domov, Domácnost, Dejiny architektury). Praha : Pragma, 2013

96. Realizmus v 50. rokoch 19. storočia: realizmus v literatúre (Dumas ml.), realizmus ako politický názor, realizmus v opere (Verdi) a malirstve (Gustave Courbet).

Literatúra:

 • COURBET, Gustave: Dokumenty. Praha: SNKLHU, 1958.
 • COURBET
 • KOTALÍk, Jiří: Gustave Courbet. Praha: Tvar, 1950.
 • RUBIN, James H.: Gustave Courbet. New York: Phaidon, 1997.
 • WHEEN, Francis: Karl Marx: Životopis. Bratislava: Slovart, 2001.

97. Krajinomaľba v 18. a v prvej polovici 19. storočí: genéza krajinomaľby (Anglicko a Holnadsko), anglická krajinomaľba (W. Turner, J. Constamble atď.)

98. Krajinomaľba po polovici 19. storočia: francúzska barbizonská škola, Corot, Manet, Monet, impresionisti, Medňanský. Fenomón maliarskych kolónií 19. a 20. storočia.

Literatúra:

 • Pijoan
 • Nebo nad hlavou: Umelci barbizonu. Bratislava: GMB, 2012.
 • BARCZI, Július: ImpresionizmusSK : Podoby impresionizmu na Slovensku. Bratislava: SNG, 2014.
 • STIBRAL, Karel: Estetika přirody: K historii estetického ocenění krajiny. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019.
 • WALTHER, Ingo F. (edit.): Impresionismus. Praha: Taschen/Slovart, 2008.

99. Optické inovácia v umení 19. storočí: fotografia (Nadar) a impresionizmus (Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Edgar Degas, Auguste Renoir atď.)


 Šiesty semester (pozor: predmet je voliteľný)

100. Hľadanie nových pohľadov: postimpresionizmus: Paul Cézanne a racionálna línia

101. Hľadanie nových pohľadov: postimpresionizmus: Vincent van Gogh a expresívna línia

102 Hľadanie nových pohľadov: postimpresionizmus: Paul Gauguin a symbolické videnie obrazu

103 Hľadanie nových pohľadov: postimpresionizmus: neoimpresionizmus (Georges Seurat, Paul Signac)

104. Maliarstvo druhej polovice 19. storočia na Slovensku: Luminizmus (Ladislav Medňanský, Dominik Skutecký,

Literatúra:
– Pijoan
– Nebo nad hlavou : Umelci barbizonu. Bratislava : GMB, 2012
– BARCZI, Július: ImpresionizmusSK : Podoby impresionizmu na Slovensku. Bratislava : SNG, 2014
– WALTHER, Ingo F. (edit.): Impresionismus. Praha : Taschen/Slovart, 2008

– BENJAMIN, Walter: Umelecké dielo v ére svojej technickej reprodukovateľnosti. In: Aura a stopa. Bratislava : Kalligram, 2013, s. 62-104.

105. Symbolizmus.

Literatúra:
– Pijoan

106. Secesia: klaciská (belgicko-francúzska línia) a jej doraz v Eruópe + orintalizujúca línia (Jurkovič, Lechner, Jurkovič).

Literatúra:
– Pijoan
– FAHR-BECKEROVÁ, Gabriele: Secese. Praha : Taschen/Slovart, 2007

107. Sochárstvo druhej polovice 19. storočia: Tradícia (Henri Chapu, Albert Bartholomé, Fréderic Bartholdi) a inovácia (Auguste Rodin), akademické sochárstvo verzus zrod moderného sochárstva. Rodin a zrod moderného sochárstva (Rosso, Degas, Renoir, Gauguin atď.). Portrét, pamätníková tvorba, fontány (Tilgner, Stróbl).

Literatúra:
– Pijoan
– NÉRET, Gilles: Rodin. Praha : Taschen/Slovart, 2005
– WEISS, David: Nahý som prišiel na svet. Bratislava : Tatran, 1985

108. Sochárstvo okolo roku 1900 na Slovensku: (Tilgner, Stróbl).

109. Úvod do problematiky umenia prvej polovice 20. storočia Úvod do problematiky umenia prvej polovice 20 storočia, rozchod s tradíciou; -izmy 19. a 20. storočia, ich význam, možnosti klasifikácie a význam; Druhé zrodenie modernej doby? – technológie a technika a výtvarné umenie

Literatúra k umeniu 20. storočia:
– Pijoan
– WALTHER, Ingo F. (edit.): Umění 20. století. Praha : Taschen/Slovart, 2004
– THOMASOVÁ, Karin: Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava : Pallas, 1994
– READ, Herbert: Stručné dejiny maliuarstva od Cézanna po Piccasa. Bratislava : Tatran, 1967

110. Expresionistické tendencie (1885-1930): francúzsky fauvizmus.

110. Expresionistické tendencie (1885-1930): nemecký expresionizmus: Drážďany a „Die Brücke“ (1905–1913)

Expresionistické tendencie (1885-1930): nemecký expresionizmus: Mníchov: „Der Blaue Reiter“ (1911–1914)

Expresionistickí sochári + + hnutie Nová vecnosť.

Expresionizmus a kinematografia a divadlo.

Rakúsky expresionizmus: Egon Schiele a umelkyne viedenskej moderny

111. Kubizmus (1907-1915): prekubizmus, analytický kubizmus, koláž, syntetický kubizmus, orfistický kubizmus, kubistická plastika; Georges Braque, Pablo Piccaso

Slovenské moderné maliarstvo: Martin Benka, Fulla, Galanda.

112. Abstraktné umenie: subjektívny smer, lyrická abstrakcia (Kandinskij) + orfizmus

113. Abstraktné umenie: objektívny smer, geometrická abstrakcia:  neoplasticizmus (Mondrian, van Doesburg)

114. Abstraktné umenie: objektívny smer, geometrická abstrakcia: Lučizmus (Larionov) a Ruská avantgarda

115. Dadaistické hnutie (1916-1971): dadaizmus (Zurich, New Zork, Berlín), neodadaizmus, taliansky futurizmus. Poézia a divadlo.

116. Surrealizmus: pittura metafisica, manifest surrealizmu, psychický automatizmus, paranoická kritika ducha, mýtický surrealizmus, fantazijný surrealizmus,. Surrealizmus na SLovnsku. Avantgarda 38.

117. Architektúra 20. storočia: Zdroje modernej architektúry; architektúra 20. storočia (purizmus, empirizmus, synkretizmus); priemyselný dizajn

118. Umenie a totality pred 1945: Taliansko. Pôvod totalitarizmov, umenie a reprezentácia v minulosti,

119. Umenie a totality pred 1945: Nemecko

120. Umenie a totality pred 1945: ZSSR

121. Umenie a totality po roku 1950 v ČSSR: sorela

122. Umenie po roku 1950: nová figurácia: pop-art, op-art a kinetické umenie, abstraktný expresionizmus,

123. Umenie po roku 1960: minimalizmus

124. Umenie po roku 1960: konceptuálne umenie

125 Umenie po roku 1960: procesuálne umenie.

 • – Pijoan 12
 • WALTHER, Ingo F. (edit.): Umění 20. století. Praha : Taschen/Slovart, 2004.
 • GERŽOVÁ, Jana (edit.): Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava : Profil, 1999.
 • BELTING, Hans: Konec dějin umění. Praha: Mladá fronta, 2000.

Copyrighted Material: © doc. PhDr. Tomáš Surý, ArtD. 2006-2023

aktualizované 21. 3. 2023