Skúška: termíny skúšok: termín sa dohodne individuálne najneskôr štrnásť dní pred koncom semestra.

Podmienky ku skúške:

 1. absolvovanie prednášok zimného semestra,
 2. absolvovanie priebežného hodnotenia (ak prebieha),
 3. účasť aspoň na jednej exkurzii počas akademického roka (ak sa organizuje).

Priebeh a forma skúšky: ústna odpoveď z prebratých tém v trvaní 30´.

Pri odpovedi sa od študenta požaduje preukázanie znalosti v problematike:

 1. stanovením determinantov problematiky, základných znakov a princípov,
 2. vokálnych, inscenačných a prípadne kompozičných špecifík a odchýlok,
 3. poznaním konkrétnych autorov a signifikantných kompozícií, ktoré ten-ktorý vokálny druh, formu alebo javiskový typ reprezentujú.
 4. Pri príkladoch z sólovej vokálnej literatúry sa študent musí zamerať na svoj vlastný hlasový odbor.
 5. Študent si otázky žrebuje.

Výsledky vzdelávania:

 1. Študent po absolvovaní prednášok dokáže samostatne stanoviť determinanty problematiky, základné znaky, princípy, vokálne, hudobné, kompozičné a interpretačné špecifiká a odchýlky tej-ktorej piesňovej školy.
 2. Svoje znalosti preukáže poznaním konkrétnych autorov a signifikantných kompozícií.
 3. Získané poznatky mu pomôžu porozumieť miestu sólovej piesne vo vývoji európskej hudby a kultúry, aby našiel odpoveď na otázku, akým spôsobom jednotliví autori pracovali, prečo si zvolili tento spôsob a čo chceli svojím umením povedať. 

Prvý semester (starovek, stredovek):

Sylabus:

 1. Formy vokálnej hudby v starovekom svete. Podoby, funkcie, textové a kompozičné schémy.
 2. Solový verzus kolektívny vokálny prejav
 3. Pieseň od počiatkov do 13. storočia: počiatky umeleckej piesne, vzťah umeleckej piesne ku kultu, vzťah umeleckej piesni k ľudovej piesni.
 4. Pieseň neskorého stredoveku (14. a 15. storočie): svetská pieseň stredoveku, trubadúri, truvéri, dvorská lyrika, Minnesang, vagantská poézia, ingrici, žongléri.
 5. Literárne zdroje ranej európskej piesne.
 6. Sólová pieseň italského trecenta a quattrocenta.
 7. Monódia.
 8. Renesančné dvory a vývoj sólovej piesne.
 9. Sólová pieseň národných okruhov v 16. a 17. storočí.

Odborná literatúra v anglickom jazyku k téme „umelecká pieseň“:

 1. GROVE –The New Grove Dictionary of Music and Musicans. Zv. 14 (heslo „Lied“), edit Stanley SADIE. London : Grove, 2001, s. 662-684.
 2. KIMBALL, Carol: Song: A Guide to Art Song Style and Literature. Wisconsin: Hal Leonard, 2005.
 3. MEISTER, Barbara: An Introduction to the Art Song, New York, New York: Taplinger, 1980.
 4. ELLIOTT, Martha: Singing in Style: A Guide to Vocal Performance Practices. Yale University Press. 2006.
 5. EMMONS, Shirlee – STANLEY, Sonntag: The Art of the Song Recital. New York: Schirmer Books, 1979.
 6. HALL, James Husst: The Art Song, Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1953.
 7. IVEY, Donald: Song: Anatomy, Imagery, and Styles, New York: The Free Press, 1970.
 8. PARSONS, James: The Cambridge Companion to the Lied. Cambridge Companions to Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Starovek:

 1. ABRAHAM, Gerald: Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2005.
 2. ČERNÝ, Miroslav K.: Hudba antických kultur. Praha: Academia, 2006., s.

Raný a vrcholný stredovek:

 1. HOPPIN, Richgard H.: Hudba stredoveku. Bratislava: Hudobné centrum, 2007.
 2. ERISMANN, Guy: Cesta francouzského šansonu: Od stredověku po dnešek. Praha: Supraphon, 1988

Neskorý stredovek (gotika):

 1. HOPPIN, Richgard H.: Hudba stredoveku. Bratislava: Hudobné centrum, 2007.

Renesancia:

 • MAYER BROWN, Howard – STEIN, Louse K.: Hudba renesancie. Bratislava: Hudobné centrum, 2012.
 • DYKAST, Roman: Hudba věku  melancholie. Prah: Togga, 2005.

Barok:

 • RACEK, Jan: Slohové problémy italské monodie. Praha: Melantrich, 1938.
 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986.

Druhý semester (Klasicmus):

Sylabus:

 1. Literárne zdroje ranej európskej piesne 18. storočia.
 2. Sólová pieseň v 18. storočí: snaha o špecifikáciu piesne a jej vymedzenie voči opernej árii.
 3. Románske piesňové školy 1 (Taliansko).
 4. Románske piesňové školy 2 (Francúzsko).
 5. Románske piesňové školy 3 (Španielsko).
 6. Nemecká piesňová škola (Berlínska piesňová škola, Švábska piesňová škola, Viedenská piesňová škola).
 7. Piesňové školy slovanských národov (Rusko, Poľsko).
 8. Piesňové školy slovanských národov 1 (Česko).

Literatúra:

 1. ROSEN, Charles: Klasicizmus: Haydn, Mozart, Beethoven. Bratislava: Hudobné centrum, 2005.
 2. LOCKWOOD, Lewis: Beethoven: Hudba a život. Praha: BB/art, 2005.
 3. ECKERMANN, Johann Peter: Rozhovorys Goethem. Bratislava: SVKL, 1960.

Tretí semester (19. storočie):

Sylabus (Sólová pieseň v 19. storočí

 1. Literárne zdroje ranej európskej piesne 19. storočia.
 2. Románske piesňové školy 1 (Taliansko).
 3. Románske piesňové školy 2 (Francúzsko).
 4. Románske piesňové školy 3 (Španielsko).
 5. Nemecká piesňová škola (Viedenská piesňová škola).
 6. Piesňové školy slovanských národov 1 (Rusko, Poľsko).
 7. Piesňové školy slovanských národov 2 (Česko).
 8. +4. Sólová pieseň v 19. storočí: nemecká Lied: Schubert, Schumann.
  5. Sólová pieseň v 19. storočí: nemecká Lied: Mahler, Wolf.
  6. Sólová pieseň v 19. storočí: ruské romance
  7. Sólová pieseň v 19. storočí: talianske piesne (Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, Tosti)
  očí

Literatúra:

Prvá polovica 19. storočia:

 1. BACHTÍK, Josef. 1970 XIX. století v hudbe. Praha / Bratislava: Supraphon, 1970. .
 2. EISTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava: Opus, 1989.
 3. WHITTON, Kenneth: Lieder: An Introduction to German Song, London: Julia MacRae, 1984.
 4. HALLMARK, Rufus (ed): German Lieder in the Nineteenth Century. New York: Schirmer Books, 1996.
 5. KREMNEV, Boris: Schubert. Bratislava: Obzor, 1976.
 6. VITÁLOVÁ, Zuzana : Po stopách Franza Schuberta. Bratislava: Slovenská spoločnosť Franza Schuberta, 1997.
 7. SCHUMANN, Robert: O hudbě a hudebnících. Praha: SNKLHU, 1960.
 8. LAUX, Karl: Schumann. Bratislava: Opus, 1986.
 9. Fischer-Dieskau, Dietrich: Robert Schumann: Words and Music. Portland, Oregon: Amadeus Press, 1988.

Druhá polovica 19. storočia:

 1. BLAUKOPF, Karl: Gustav Mahler: Současník budoucnosti. Praha : H&H, 1988.
 2. MAHLER, Gustav: Dopisy. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1962.
 3. ROLLAND, Romain: Hugo Wolf. In: Hudobníci prítomnosti. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1960.
 4. JOUENS, Susan: Hugo Wolf: The Vocal Music. Princeton / New Jersey 1992.
 5. ERHARDT, Ludwik: Brahms. Bratislava: Opus, 1986.

Štvrtý semester (20. storočie):

Sylabus:

 1. Literárne zdroje ranej európskej piesne 20. storočia. Literárne poetiky a ich vplyv na hudobnú tvorbu.
 2. Románske piesňové školy 1 (Taliansko).
 3. Románske piesňové školy 2 (Francúzsko).
 4. Románske piesňové školy 3 (Španielsko).
 5. Nemecká piesňová škola (Druhá viedenská škola).
 6. Piesňové školy slovanských národov 1 (Rusko, Poľsko).
 7. Piesňové školy slovanských národov 2 (Česko).
 8. Piesňové školy slovanských národov 3 (Slovensko).

Literatúra:

20. storočie:

 1. NOVÁČEK, Zdenko: Sprievodca hudbou 20. storočia. Bratislava: Obzor, 1969.
 2. VYSLOUŽIL, Jiří: Hudobníci 20. storočia. Bratislava: Opus, 1981.
 3. KRAUSE, Ernst: Richard Strauss. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.

Literatúra k dejiny slovenskej hudby:

 1. DEJINY SLOVENSKEJ HUDBY. Bratislava: SAV, 1957.
 2. ELSCHEK. Oskár: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava: SAV, 1996.
 3. BURLAS, Ladislav – ELSCHEK, Oskár (edit.): A history of Slovak music from the earliest times to the present. Bratislava: Veda, 2003
 4. RYBARIČ, Richard: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku 1 (Stredovek, renesancia, barok). Bratislava: Opus, 1984.
 5. BURLAS, Ladislav a kol.: Hudba na Slovensku v 17. storočí. Bratislava: SAV, 1954.
 6. MÚDRA, Darina: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku 2 (Klasicizmus). Bratislava: Opus, 1993.

Dejiny literatúry:

 1. ENCYKLOPÉDIA LITERÁRNYCH DIEL. Bratislava: Obzor, 1989.
 2. ŠMATLÁK, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava: Tatran, 1988.
 3. PIŠÚT, Milan a kol.: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava: Obzor, 1984.
 4. ŽILKA, Tibor: Poetický slovník. Bratislava: Tatran, 1987.

Copyrighted Material: © doc. PhDr. Tomáš Surý, ArtD. 2006-2023

aktualizované: 17. 9. 2023