Členstvo v akademických orgánoch Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:

 • od 2022 doteraz: člen Odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný program pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia

Členstvo v akademických orgánoch Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU:

 • od 2021 doteraz: člen Akademického senátu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU (ako zástupca učiteľov Katedry spevu)
 • od doteraz: vedúci Operného štúdia Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU
 • od 2019 doteraz: člen Disciplinárnej komisie Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU (ako zástupca učiteľov)
 • od 2017-2021: člen Akademického senátu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU (ako zástupca učiteľov Katedry spevu)
 • od 2015 doteraz: člen Dramaturgickej komisie Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU
 • od 2009 doteraz: člen Edičnej komisie Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU
 • 2005-2007: člen Akademického senátu Vysokej školy múzických umení (ako zástupca študentov Katedry spevu)
 • 2001-2005: člen Akademického senátu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU (ako zástupca študentov Katedry spevu)
Členstvo v reakčných radách:
 • od 2021 doteraz: člen redakčnej rady teatrologického online časopisu Theatrica
Členstvo v poradných komisiách:
 • 2009-2011: člen prípravného výboru sekcie „hudba“ novej Národnej expozície pre obnovený Bratislavský hrad
 • 2008-2010: člen Komisie na tvorbu zbierok Hudobného múzea SNM v Bratislave
 • 2004-2005: člen Edičnej rady Hudobného centra Bratislava

Členstvo v profesijných združeniach:

Členstvo v ďalších občianskych združeniach: