Tvorivé štipendiá Fondu na podporu umenia (individuálne projekty):
  • (1) 2021/2022: vznik vedeckej monografie: Tomáš Surý: Pojednanie o inscenačnej praxi opier 17. a 18. storočia
Tvorivé štipendiá na vznik odborných textov (individuálne projekty):
  • (9) 2023/2024, téma: Alegoréza: Pojednanie o problematike recepcie antických motívov v obrazovej tradícii európskeho umenia 13. až 18. storočia a ich typologických väzieb (realizácia: september 2023 až september 2024)
  • (8) 2019/2020, téma: Výtvarné diela 17. a 18. storočia zo zbierok SNG, GMB a SNM ako predmet teatrologického bádania, oponent:  (text bude súčasťou pripravovanej vedeckej publikácie Boj o most)
  • (7) 2014/2015, téma: Panstvo Dolná Krupá (obrazový materiál z rokov 1772 až 1914), oponent: Mgr. Martin Vančo, PhD., Ústav dejín umenia SAV Bratislava (publikované ako odborná monografia Panstvo Dolná Krupá)
  • (6) 2011/2012, téma: Námety klasickej mytológie a ich miesto v kresťanskej ikonografii , oponent: Mgr. Martin Vančo, PhD., Ústav dejín umenia SAV Bratislava (publikované ako časť vedeckej monografie Compassio)
  • (5) 2009/2010, téma: Koncepcie dogmatických zobrazení Krista v stredovekom umení, oponent: Mgr. Martin Vančo, PhD., Ústav dejín umenia SAV Bratislava (publikované ako časť vedeckej monografie Compassio)
  • (4) 2007/2008, téma práca: Naratívny rozmer umenia: problém vzťahu textu a obrazu oponent: Mgr. Martin Vančo, PhD., Ústav dejín umenia SAV Bratislava (publikované ako časť vedeckej monografie Compassio)
  • (3) 2004/2005, téma práce: Lignum vitae sv. Bonaventúru. Poznámky ku vzťahu mystického spisu a obrazových typov v stredovekom výtvarnom umení na Slovenku, oponent: Mgr. Viera Anoškinová, Galéria Artotéka Bratislava
  • (2) 2001/2002, téma práce: Námety stredovekého umenia súvisiace s františkánskou spiritualitou, oponent: Mgr. Viera Anoškinová, Galéria Artotéka Bratislava (publikované ako časť vedeckej monografie Compassio)
  • (1) 1999/2000, téma práce: Odraz apokalyptických vízií a očakávania druhého príchodu Krista v stredovekom nástennom maliarstve Slovenska, oponent: PhDr. Ingrid Ciulisová, CSc., Ústav dejín umenia SAV Bratislava