1. Exkurzie sú určené prednostne pre študentov odboru, pre ktorý je koncipovaná a ktorí zdieľajú spoločný záujem o danú problematiku, potom študentom iných odborov až následne pre partnerov. Účasť parnerov nei ej zakázaná, ale zo skúsenosti je jasné, že to kazí srandu.
  2. Lektor zabezpečuje programovú náplň exkurzie a rozhoduje o personálnom obsadení exkurzie.
  3. Účastníci exkurzie sú dospelé osoby s vlastným dokladom totožnosti, takže sami zodpovedajú sa svoje rozhodnutia (diskotéky, fajčivo a pod.) a exkurzie sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.
  4. Témou každej exkurzie je väčšinou spoznanie iného kultúrneho prostredia Európy. Osoby, ktoré nie sú ochotné alebo schopné recipovať a tešiť sa z konfrontácie s inými kultúrnymi zvykmi, a chcú za každú cenu požadovať slovenské pomery, zvyky, jedlá, slovenské obliečky, radiátory, televízory, slovensky hovoriaci personál a pod., nepochopili podstatu našich ciest, a mali by si zvoliť radšej individuálnu dovolenku s cestovnou kanceláriou. Rovnako upozorňujem, že väčšina Európanov nie je závistlivá, zákerná, militantná, malomeštiacka a studená ako Slováci, takže kto nie je na takúto úprimnú a hlučnú konfrontáciu pripravený, nech zostane doma.
  5. Prihlásením sa na exkurziu akceptujete program zostavený lektorom tej-ktorej exkurzie. Individuálne zmeny programu nie sú zakázané, ale lektor ani ostatní účastníci exkurzie sa nemusia tejto skutočnosti nijako programovo alebo časovo prispôsobovať a „individualisti“ preberajú zodpovednosť za akékoľvek prípadné komplikácie.
  6. Všetky exkurzie sú obsahovo aj fyzicky náročné. Preto si zvážte svoje mentálne kapacity, fyzické sily a vôľu spoznávať.
  7. Keďže ste osoby nad 18 rokov, účastník berie na vedomie, že sa na exkurzii zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť po zvážení svojich možnosti a zdravotného stavu.
  8. Nedodržanie časového harmonogramu sa považuje za zvolenie individuálneho programu, a teda na oneskorencov sa nebude vyčkávať pre hotelom alebo na miestach stretnutia.
  9. Vzniku separatistických skupiniek bude zabránené v zárodku.
  10. Lektor exkurzie má povinnosť chrániť svojich študentov a vylúčiť z nasledujúcich exkurzie osoby, ktoré opakovane nedodržali (vedome z vnútorného zla alebo nevedome z dôvodu povahových čŕt) niektoré z uvedených bodov.

© doc. PhDr. Tomáš Surý, ArtD., v. r.