Umenie má svoje dejiny…

  • Cieľom kurzu Dejiny výtvarného umenia je:
   – oboznámiť poslucháča s vybranými, no podstatnými fenoménmi, ktoré súvisia s vývojom európskeho výtvarného umenia od praveku po koniec 17. storočia,
   – ambíciou kurzu je voviesť poslucháča od problematiky dejín umenia, základov terminológie a základných výtvarných techník, rôznych parametrov výtvarnej reči, symboliky atď.,
   – získané poznatky pomôžu poslucháčovi, ktorý má záujem porozumieť výtvarnému umeniu, aby pochopil jeho miesto vo vývoji európskej kultúry,
   – hlavný dôraz bude položený na hľadaní otázky, akým spôsobom jednotliví autori pracovali, prečo si zvolili tento spôsob a čo chceli svojím umením povedať,
   – základná príprava poslucháča na vlastnú konfrontáciu s obrazom v najširšom zmysle slova, s porozumením jeho námetu, obsahu, forme a výkladu.
  • Forma vyučovania: prednáška, videoprezentácia, audioprezentácia, diskusia, exkurzia
  • Zápis do kurzu
  • Presný časový harmonogram prednášok na akademický rok 2014/2015 dostanete v bulletine UTV
  • Sylabus a literatúru k témam nájdete tu