image_pdfimage_print

Cieľom predmetov Dejiny opery (HTF VŠMU) a  Svet opery (UTV) je oboznámiť poslucháča s podstatnými fenoménmi, ktoré priamo či okrajovo súvisia s operou od jej počiatkov po koniec 18. storočia, voviesť ho od dejín opery a divadla, základov scénografie, základov hudobnej teórie a vokálnej problematiky. Získané poznatky pomôžu poslucháčovi, ktorý má záujem porozumieť opere, aby pochopil jej miesto vo vývoji európskej hudby a kultúry a našiel odpoveď na otázku, akým spôsobom jednotliví autori pracovali, prečo si zvolili tento spôsob a čo chceli svojím umením povedať. Základná príprava poslucháča na vlastnú konfrontáciu s operným dielom s porozumením jeho námetu, obsahu, forme a inscenačného výkladu.

Forma vyučovania: prednáška, videoprezentácia, audioprezentácia, diskusia, exkurzia

Perly ducha k našej téme:

 • “Hudba je najromantickejšie zo všetkých umení, ba dalo by sa povedať, že jediné rýdzo romantické umenie.” E. T. A. Hoffmann
 • “Nemáte radi operu? Chýba Vám teda predstavivosť, takže vlastne ani neviete, čo to opera je.” Vsevolod Mejerchoľd (1874-1940)
 • “Čo je opera? Na to si musí každé pokolenie znovu nájsť odpoveď.” Albert Hermann
 • “Táto veľmi náročná a komplexná poézia zahŕňa viaceré aspekty: predovšetkým tie, ktoré súvisia s výrazovými prostriedkami používanými na scéne, a to sú hudba, tanec, výtvarné umenie, pantomíma, mimika, gestikulácia, intonácia, architektúra, osvetlenie a kulisy.” Antoine Artaud (1896-1948), Divadlo a jeho dvojník
 • “Opera nikdy nevyhovovala požiadavkám celej generácie, pretože si ju vždy obľúbila iba menšina – je to úplne prirodzené – a táto menšina existuje dnes tak ako predtým.” René Leibowitz (1913-1972)
 • “Opera je hudobný žáner, v ktorom tenorista je zaľúbený do sopranistky a barytonista je proti tomu. Niekedy je to i naopak, ale potom ide o operu avantgardnú.” Anonym
 • “Jesť, milovať, spievať a tráviť – to sú štyri dejstvá komickej opery, ktorú nazývame životom a ktorá zmizne ako pena šampanského.” Gioachino Rossini
 • “Ústa sú omnoho citlivejší orgán než ucho.” Gioacchino Rossini

 

Skúška (HTF + DF VŠMU):

 • ústna odpoveď na dve vyžrebované otázky zo sylabu v trvaní 2 x 30´
 • rozprava o vyžrebovanom zvolenom opernom diele

Rozšírená bibliografia k predmetu

 • ABBATEOVÁ, Carolyn – PARKER, Roger: Dějiny opery : Posledních 400 let. Praha : Argo, 2017 (povinná literatúra ku skúške)
 • AU, Susan: Balet a moderný tanec. Bratislava : Verbunk, 2017
 • BATTA, Adrás: Opera : Composers, Works, Performers. Cologne : Könemann, 2000
 • BROCKETT, Oscar B.: Dějiny divadla. Praha : Lidové noviny, 1999 (povinná literatúra ku skúške)
 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986  (povinná literatúra ku skúške)
 • EISTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989
 • FISCHER-LICHTE, Erika: Dejiny drámy. Bratislava : Divadelný ústav, 2003
 • HOPPIN, Richard H.: Hudba stredoveku. Bratislava : Hudobné centrum, 2007
 • HOSTOMSKÁ Anna: Průvodce operní tvorbou. Praha : Svoboda, 1993
 • KRATOCHVÍL, Karel: Ze světa komedie dell´arte. Praha : Panorama, 1987
 • MIKEŠ, Vladimír: Divadlo francouzského baroka. Praha : AMU, 2001
 • PAVIS, Patrice: Divadelný slovník. Bratislava : Divadelný ústav, 2004
 • PAVLOVSKÝ, Petr: Základní pojmy divadla. Praha : Libri / Národní divadlo, 2004
 • REGLER-BELLINGER, Brigitte – SCHENCK, Wolfgang – WINKING, Hans: Opera : Velká encyklopedie. Praha : Mladá fronta, 1996
 • ROSEN, Charles: Klasicizmus : Haydn, Mozart, Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005
 • ROLLAND, Romain: Dějiny opery před Lullym a Scarlattim. Praha/Bratislava : Suoraohin, 1967
 • SLIVKA, Martin: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava : Divadelný ústav, 2002
 • STEHLÍKOVÁ, Eva: Antické divadlo. Praha : Karolinum, 2005
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001 (povinná literatúra ku skúške)
 • WARRACK, John – WEST, Ewan: Oxfordský slovník opery. Praha : Iris, 1998
 • ZÖCHLING, Dieter: Kronika opery. Praha : Fortuna Print, 1999

Sylabus prednášok na celé štúdium (štyri semestre):

Prvý semester

1. Vokálna hudba v antickej dráme: miesto hudby v antickej spoločnosti, mýty o vzniku hudby a hudobných nástrojov, druhy vokálnej hudby, priebeh divadelného predstavenia (protagonista, zbor, parodos, stasimos, exodus), podoba antického starogréckeho divadelného priestoru (skéne, orchestra atď.), zapisovanie hudby, najstaršie hudobné pamiatky a ich súčasné interpretácie, hudba v rímskom divadle: podoby rímskeho divadelného priestoru, podoby vokálneho prejavu.

 • ARISTOTELES: Poetika. Bratislava : Tatran, 1981
 • EURIPIDES: Orestes.
 • VITRUVIUS: Deset knih o architektuře. Praha : Svoboda, 1979; kapitola o divadlách: 161-182.
 • ABRAHAM, Gerald: Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum, 2003, s. 19-31.
  ČERNÝ, Miroslav K.: Hudba antických kultur. Praha : Academia, 2006
 • + povinný príklad: SOFOKLES: ANTIGONA

2. Stredoveká liturgická dráma: spoločenská situácia kresťanov v majoritnej rímskej spoločnosti, dobová reflexia divadla (názory pohanských a kresťanských autorov, Tertullianus a jeho spis De spectaculis, sv. Augustín a jeho názory na divadlo), genéza stredovekej liturgickej hry (dramatizácia dialógu QUEM QUAERITIS atď.), cirkevné sviatky a divadlo (Veľká noc, Vianoce, sviatky svätcov, Panny Márie, Božieho Tela atď.), podoby inscenovania (v chráme a mimo), spis Regularis concordia a ďalšie podoby záznamu inscenácií, Hra o Danielovi, Hra o pútnikoch do Emauz, Hra o Robinovi a Marion (Adam de la Halle), františkáni a divadlo.- Diela k téme:

 • TERTULLIANUS: O hrách (De spectaculis). Praha : Oikoymenh, 2004
 • BROCKETT, Oscar B.: Dějiny divadla. Praha : Lidové noviny, 1999, s. 100-148.
 • CARLSON, Marvin: Dejiny divadelných teórií. Bratislava : Divadelný ústav, 2006
 • FISCHER-LICHTE, Erika: Dejiny drámy. Bratislava : Divadelný ústav, 2003
 • HOPPIN, H. Richard: Hudba stredoveku. Bratislava : Hudobné centrum, 2007, s. 167-179.
 • SLIVKA, Martin: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava : Divadelný ústav, 2002
 • + povinný príklad: LUDUS DANIELIS + ORDUS VIRTUTIS

 

3. Talianska madrigalová komédia: východiská, madrigal ako dominantná hudobná forma svetskej vokálnej polyfónie 14. až 17. storočia, princíp radenia madrigalov v madrigalovej komédii, názory na inscenovanie, autori (Alessandro Striggio, Orazio Vecchi, Adriano Banchieri), La barca di Venezia per Padova. Význam pre operu.

 • CASTIGLIONE, Baltasare: Kniha o dvoranovi. Bratislava : Tatran, 1985.
 • Banchieri, Barca di Venezia per Padova (1623)
 • BROCKETT, Oscar B.: Dějiny divadla. Praha : Lidové noviny, 1999
 • CARLSON, Marvin: Dejiny divadelných teórií. Bratislava : Divadelný ústav, 2006
 • FISCHER-LICHTE, Erika: Dejiny drámy. Bratislava : Divadelný ústav, 2003
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
 • + povinný príklad: Adriano Banchieri: La barca da Venezia per Padova

4. Florentské intermédiá: ich štruktúra, autori, význam pre operu, charakteristika, spôsoby predvedenia, predstavenie La Pellegrina (Florencia 1589)

 • BROCKETT, Oscar B.: Dějiny divadla. Praha : Lidové noviny, 1999
 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986

 

5. Monódia a Florentská Camerata: charakteristika, osobnosti, ciele, metódy, monódia. Aplikácie monódie v komornej hudbe (napr. Giulio Caccini Le nuove musiche) a javiskovej hudbe (napr. Jacopo Peri Dafne, Euridice + Marco da Gagliano).

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

 

6. Claudio Monteverdi v Mantove osobnosť a javisková tvorba, Orfeo (význam pre dejiny opery, charakteristika jednotlivých prínosov, hlavné znaky kompozičného rukopisu).

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
 • ŠTEDROŇ, Miloš: Claudio Moneteverdi : Génius opery. Praha : Supraphon, 1985
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

 

7. Opera prvej polovice 17. storočia v Ríme: diela a príčiny lokálnych špecifík, kontexty, autori, diela, inscenačná prax (Stefano Landi: Sant´Allessio)

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 198
 • ROLLAND, Romanin: Dějiny opery v Evropé před Lullym a Scarlatim. Praha/Bratislava : Supraphon, 1967
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

 

8. Opera prvej polovice 17. storočia v Benátkach: diela a príčiny lokálnych špecifík, kontexty, autori, diela, inscenačná prax. (Francesco Cavalli: La Calisto, Antonio Cesti: L´Orontea)

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 198
 • ROLLAND, Romanin: Dějiny opery v Evropé před Lullym a Scarlatim. Praha/Bratislava : Supraphon, 1967
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

 

9. Hudobné divadlo vo Francúzsku v druhej polovici 17. storočia: ballet de cour. Vzťah Francúzska k talianskej opere, prvé prestavenia talianskej opery v Paríži, príčiny odporu, domáca tradícia hudobného divadla, znaky, kontexty, autori a diela (Lully)

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986

 

10. Hudobné divadlo vo Francúzsku v druhej polovici 17. storočia: comédie-ballet. Znaky, kontexty, autori a diela (Lully, Charpantier)

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986

 

11. Hudobné divadlo vo Francúzsku v druhej polovici 17. storočia: tragédie en musique. Znaky, kontexty, autori a diela (Lully, Charpantier, Marais, Campra, Rameau)

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
  TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

 

12. Hudobné divadlo v Anglicku v druhej polovici 17. storočia: masque. Znaky, kontexty, autori a diela (Alfonso Ferrabosco, Robert Johnson, John Blow, Henry Purcell)

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
 • PAVIS, Patrice: Divadelný slovník. Bratislava : Divadelný ústav, 2004
 • PAVLOVSKÝ, Petr: Základní pojmy divadla. Praha : Libri / Národní divadlo, 2004

 

13. Hudobné divadlo v Anglicku v druhej polovici 17. storočia: opera a semiopera. Znaky, kontexty, autori a diela (Matthew Locke, Henry Purcell)

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
 • PARROTT, Andrew: K interpretácii hudby Henryho Purcella. In: Slovenská hudba 4/1995, s. 511-560.
 • SIETZ, Reinhold: Henry Purcell. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

Druhý semester

 

14. Talianska opera seria ako internacionálny systém: Scarlatti, Keiser, Kusser, Vivaldi, Graun, Bononcini, Porpora, Broschi, Telemann, Handel, Gluck, Mysliveček, Mozart

 • HOGWOOD, Christopher: Gerog Friedrioch Händel. Praha : Academia,
 • PEČMAN, Rudolf: Georg Friedrich Händel. Praha : Supraphon, 1985
 • PEČMAN, Rudolf: Vivaldi a jeho doba. Brno : Masarykova univerzita, 2008
 • TALBOT, Michael: Antonio Vivaldi. Praha : Academia, 2014
 • ďalšie monografie jednotlivých autorov

 

15. Opera 17. storočia a Habsburgovci + Slovensko: Leopold I. (1640-1705) – skladateľ a mecenáš hudobného divadla, opera, konský balet a hudobné divadlo v Rakúskej monarchii v 17. storočí, habsburgská sebaprezentácia, prvé operné predstavenia na Slovensku (Antonio Draghi)

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
 • BURLAS, Ladislav a kol.: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava : SAV, 1957
 • HOZA, Štefan: Opera na Slovensku 1+2. Martin : osveta, 1953
 • HUSS, Frank: Vídeňský císařský dvur : Kulturní dějiny od Leopolda I. po Leopolda II. Praha 2015
 • ELSCHEK, Oskár: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava : SAV. 1996
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
 •  VAJDA, Igor: Slovenská opera. Bratislava : Opus, 1988

 

16. Komické hudobnodramatické diela v 17. a 18. storočí: opéra-ballet (Campra, Rameau). Východiská a zdroje; autori a diela, libretá, postavy, hudobné špecifiká, inscenačná prax.

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

 

17. Komické hudobnodramatické diela v 17. a 18. storočí: opera buffa (Stradella, Pergolesi, Alessandro Scarlatti, Galuppi, Paisiello, Piccinni, Mozart, Salieri, Cimarosa).  Východiská a zdroje; autori a diela, libretá, postavy, hudobné špecifiká, inscenačná prax.

 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

 

18. Komické hudobnodramatické diela v 17. a 18. storočí: intermezzo (Pergolesi a iní). Východiská a zdroje; autori a diela, libretá, postavy, hudobné špecifiká, inscenačná prax.

 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

 

19. Komické hudobnodramatické diela v 18. storočí: opera ballad. Východiská a zdroje; autori a diela, libretá, postavy, hudobné špecifiká, inscenačná prax.

 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

20. Komické hudobnodramatické diela v 17. a 18. storočí: ballet-boufon. Východiská a zdroje; autori a diela, libretá, postavy, hudobné špecifiká, inscenačná prax.

 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

21. Opera 18. storočia a Habsburgovci: Karol VI. (1685-1740) a holdovacie opery serie a serenády Habsburgovcov (Caldara, Hasse, Fux, Mozart)

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
 • BURLAS, Ladislav a kol.: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava : SAV, 1957
 • HOZA, Štefan: Opera na Slovensku 1+2. Martin : osveta, 1953
 • HUSS, Frank: Vídeňský císařský dvur : Kulturní dějiny od Leopolda I. po Leopolda II. Praha 2015
 • ELSCHEK, Oskár: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava : SAV. 1996
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
 •  VAJDA, Igor: Slovenská opera. Bratislava : Opus, 1988

22. Baroková divadelná scénografia: základné princípy, priestor pre inscenovanie opery v 18. storočí, javiskové stroje a efekty, osobnosti barokovej scénografie (Buontalenti, Torelli, Bibiena atď.), svetlo, kostým, herectvo

 • BROCKETT, Oscar B.: Dějiny divadla. Praha : Lidové noviny, 1999

 

23. Pokusy o reformu opery serie: spory, príčiny, postupy, dôsledky (Handel, Traetta, Jomelli, de Majo, Calzabigi, Gluck atď.)

 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
 • ROSEN, Charles: Klasicizmus. Bratislava : Hudobné centrum, 2005
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Klasicizmus (Dejiny hudby IV.). Bratislava : Ikar, 2011
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Obraz vývoja hudobného klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka. Bratislava : Stimul, 1999
 • BURNEY, Charles: Hudební cestopis 18. věku. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1966
 • POLÁK, Pavol: Hudobnoestetické náhľady v 18. storočí : Od baroka ku klasicizmu. Bratislava : SAV, 1974

 

24. Opera vrcholného viedenského klasicizmu (Haydn, Salieri, Mozart, Cimarosa, Paisiello, Peter von Winter)

 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
 • HILDESHEIMER, Wolfgang: Mozart: Bratislava : Opus, 1989
 • CASINI, Claudio: Amadeus. Praha : Academie, 1995
 • BRAUNBEHRENS, Volkmar: Mozart ve Vídni. Praha : HaH, 2006
 • BARTOŠ, František: Mozart v dopisech. Praha: Státní nakaldatelství krásne literatury, hudby a umění, 1956
 • MELOGRANI, Piero: Mozart : Životopis: Praha/Litomyušl : Paseka, 2010

 

25. Opera na Slovensku v 18. storočí: Mária Terézia (1717-1880) ako mecenáška umenia a hudby; topografia hudobného divadla v Bratislave a na rezidenčných sídlach šľachty na Slovensku.

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
 • BURLAS, Ladislav a kol.: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava : SAV, 1957
 • HOZA, Štefan: Opera na Slovensku 1+2. Martin : osveta, 1953
 • HUSS, Frank: Vídeňský císařský dvur : Kulturní dějiny od Leopolda I. po Leopolda II. Praha 2015
 • ELSCHEK, Oskár: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava : SAV. 1996
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
 •  VAJDA, Igor: Slovenská opera. Bratislava : Opus, 1988

26. Komické hudobnodramatické diela v 17. a 18. storočí: opéra comique 1 (Grétry). Východiská a zdroje; autori a diela, libretá, postavy, hudobné špecifiká, inscenačná prax.

 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

 

Tretí semester

27. Opera a revolúcia 1789: opera záchrany (Chrubini, Beethoven)

 • BARVÍK, Miroslav: hudba revolucí. Praha : Stítní hudební vydavatelství, 1964
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

 

28. Empírová opera: monumentalizácia (Spontini) a krvilačnosť (Cherubini). Zmena vokálnych nárokov, zmena preferovaných vokálnych odborov.

 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

 

29. Talianska melodramma prvej polovice 19. storočia: Gioachino Rossini – talianske pôsobenie

 • BURIAN, Karel V.: Gioacchino Rossini. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963
 • BACHTÍK, Josef: XIX. Století v hudbě. Praha : Supraphon, 1970
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

 

30. Opéra comique 19. storočia: Boieldieu, Auber, Adam… Offenbach. Význam Rossiniho pre vývoj.

 • BACHTÍK, Josef: XIX. Století v hudbě. Praha : Supraphon, 1970
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

 

31. Talianska melodramma prvej polovice 19. storočia: Gioachino Rossini – parížske pôsobenie

 • BURIAN, Karel V.: Gioacchino Rossini. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963
 • BACHTÍK, Josef: XIX. Století v hudbě. Praha : Supraphon, 1970
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

 

32. Talianska melodramma prvej polovice 19. storočia: Vincenzo Bellini

 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
 • WEINSTOCK

 

33. Talianska melodramma prvej polovice 19. storočia: Gaetano Donizetti

 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001

 

34. Zabudnutí majstri predverdiovskej opery a slohové premeny súvisiace s ich dielom:  “klasici” (Niccolò Antonio Zingarelli, Simone Mayr, Giovanni Pacini) a ::”" (Severio Mercadante), Giacomo Panizza

Štvrtý semester

35. Talianska melodramma prvej polovice 19. storočia: Giuseppe Verdi (vlastenecké opery)

 • BACHTÍK, Josef: Giuseppe Verdi. Praha : Státni hudební vydavatelství, 1963
 • SOLOVCOVOVÁ, L. Verdi. Praha : Orbis, 1952
 • VERDI, Giuseppe: Životopis v dopisech. Praha : Topočova edice, 1944
 • WINTR, Stanislav: Giuseppe Verdi a Napoleon III. Praha : Svět křídel, 2003
 • SOUTHWELL-SANDER, Peter: Verdi. Bratislava : Omnibus Press, 1995

36. Talianska melodramma prvej polovice 19. storočia: Giuseppe Verdi (primo realismo)

37. Talianska melodramma prvej polovice 19. storočia: Giuseppe Verdi (hudobné drámy)

38. Grand opéra: definícia, znaky, autori a diela (Meyerbeer, Halevy, Berlioz)

 • BECKER, Heinz: Giacomo Meyerbeer. Praha : Academia, 1996
 • DAHLHAUS, Carl: Kritika Meyerbera a její motivy. In: Hudební věda 1984, s. 303-309
 • DOHRING, Sieghard: Giacomo Meyerbeer : Grand opéra jako drama idejí. In. Hudbení véda 1984, s. 310-322.
 • POSPÍŠIL, Milan: Dramatická úloha Meyerbeerovy harmonie. In: Hudbení věda, 1984, s. 323-338.

 

39. Nemecká romantická opera: tri cesty prvej fázy nemeckej romantickej opery (Weber), pokračovatelia v druhej fázy (Marschner, Lortzing) a dovŕšitelia (raný Wagner)

 • BURIAN, Karel Vladimír: Carl Maria von Weber. Praha : Supraphon, 1970
 • WAGNER, Richard: Opera a drama. Praha : Státní opera, 2002
 • WAGNER, Richard: Muj život. Praha : Národní divadlo, 2007
 • WAGNER, Richard: O hudbě a o umění. Praha : Statní nakladatelství krásne literatury, hudby a umění, 1959
 • ŠEDIVÁ, Viera: Richard Wagner. Bratislava : Štátne hudobné vydavateľstvo, 1966
 • NEJEDLÝ, Zdeněk: Richard Wagner : Zrození romantika. Praha : Státní hudbení vydavatelství, 1961
 • HEERE, Franz: Ludvík II. Bavorský : Jeho život, jeho země, jeho doba. Praha : Ikar, 2010
 • MANN, Thomas: O veľkosti a utrpení Richarda Wagnera. Bratislava : Opus, 1976
 • SHAW, Bernard: Dokonalý wagnerovec. Bratislava : Opus, 1981
 • KUČERA, Jan P.: Richard Wagner : Drama zrozené hudbou. Praha/Litomyšl : Paseka, 1995
 • NIETZSCHE, Friedrich: Zrod tragédie z ducha hudby, Prípad Wagner, Nietzsche proti Wagnerovi. Bratislava : Národné divadelné centrum, 1998
 • MAGEE, Bryan: Wagner a filosofie. Praha : BBart, 2004

 

40. Hudobná dráma (Wagner)

 •  detto č. 38

41. Opéra lyrique: klasická línia (Gounod, Thomas, Massenet) a exotická línia (Gounod, Bizet, Saint-Saens, Massenet)

 

42. Národné školy: Rusko (Glinka, Čajkovskij, Rimskij-Korsakov, Rachmaninov, Stravinskij, Šostakovič, Prokofiev)

 • BERBEROVÁ, Nina: Čajkovskij. Praha : Klub přátel ruské písemnosti, 2000
 • PRIBEGINOVÁ, Galina Alexejevna: P. I. Čajkovskij. Bratislava : Opus, 1990
 • KUNIN, Josif Filippovič.: Peter Iľjič Čajkovskij. Bratislava : Štátne hudobné vydavateľstvo, 1962
 • KUNIN, Josif Filippovič: Rimskij-Korsakov. Bratislava : Opus, 1985
 • KUČERA, Václav: Musorgskij : Hudba života. Praha : Státní nakaldatelství krásne literatur, hudby a umění, 1959
 • IZAKOVIČ, Ivan: Geniálny diletant. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1989

 

43. Národné školy: Uhorsko (Erkel, Kodály, Bella, Bartók)

 • BACHTÍK, Josef: XIX. Století v hudbě. Praha : Supraphon, 1970
 • EINSTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989
 • HOZA, Štefan: Opera na Slovensku 1+2. Martin : osveta, 1953
 • ELSCHEK, Oskár: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava : SAV. 1996
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
 • VAJDA, Igor: Slovenská opera. Bratislava : Opus, 1988

44. Národné školy: Čechy (Smetana, Dvořák, Fibich, Janáček, Martinu)

 

45. Národné školy: Poľsko (Moniuszko, Szymanowski)

 

46. Národné školy: Španielsko (Falla) + zarzuella

 

47. Viktoriánska opera 19. storočia a pokračovanie anglickej opery v 20. storočí: William Vincent Wallace, Gilbert a Sullivan, Benjamin Britten, Douglas Gamley

 

48. Národné školy: USA: Howard Hanson, Giancarlo Menotti, Samuel Barber, Georges Gershwin, Leonard Bernstein, Scott Wheeler

49. Opera „scapigliatury“ (Boito, Ponchielli, Faccio)

50. Verismo: Mascagni, Leoncavallo

51. Giacomo Puccini

 • FRACCAROLI, Arnaldo: Život Giacoma Pucciniho. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958
 • KRIŠKA, Branislav: Giacomo Puccini : Kontrasty verizmu. Bratislava : Supraphon, 1970
 • BURIAN, Karel V.: Puccini a jeho doba. Praha : Panton, 1968BÓKAY, János: Puccini. Bratislava : Tatran, 1976

 

52. Operné koncepty a trasy vývoja v 20. storočí: Debussy, Strauss, Bartók, Janáček, Schönberg

 •  TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha : Paseka, 2001

53. Nemecká opera po Wagnerovi: Goldmark, Humperdinck, Richard Strauss

54. Talianska opera po roku 1900: Francesco Cilea, Franco Leoni, Italo Montemezzi, Riccardo Zandonai, Ermmano Wolf-Ferrari, Ottorino Resphigi, Franco Alfano, Ildebrando Pizzeti, Salvatore Sciarino

55. “Impresionistická” opera: Claude Debussy, Maurice Ravell, Ottorino Resphigi, George Enescu

56. Slovenská operná škiola: Ján Levolaslav Bella, Viliam Figuš-Bystrý, Ján Cikker, Eugen Suchoň, Juraj Beneš, Juraj Hatrík, Ľuboš Bernáth)

 • BACHTÍK, Josef: XIX. Století v hudbě. Praha : Supraphon, 1970
 • EINSTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989
 • HOZA, Štefan: Opera na Slovensku 1+2. Martin : osveta, 1953
 • ELSCHEK, Oskár: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava : SAV. 1996
 • TROJAN, Jan: Dějiny opery. Praha / Litomyšl : Paseka, 2001
 • VAJDA, Igor: Slovenská opera. Bratislava : Opus, 1988

57. Metamorfózy divadelného priestoru: grécke divadlo, rímske divadlo a ostatné divadelné priestory antického sveta, kostol ako javisko, ulica ako javisko, palác ako javisko, divadelná budova 16. (Vicenza) a 17. (Parma) storočia, divadelné budovy 18. storočia (Benátky, Rím, Neapol), divadlená budova v 19. storočí (nové technológie), Bayreuth atď.

 • BROCKETT, Oscar B.: Dějiny divadla. Praha : Lidové noviny, 1999

58. Literárne zdroje európskej opery: mytolológia, história, renesančné eposy, literárna opera 19. storočia + Literárne poetiky 17. až 19. storočia a ich vplyvy na operu: Aristoteles, Shakespeare, Corneille, Racine, Schiller, Hugo atď.

59. Ária a recitatív: podoby sólového vokálneho výstupu v 17. až 21. storočí

60. Hlasové odbory a ich špecifikácia

                                                                                                                        doc. PhDr. Tomáš Surý, ArtD., v. r.  (aktualizované: 18. 09. 2020)

IMG_1817

19400406_848313275321839_7198304513274930878_o