image_pdfimage_print

Motto:

 • “… dokonca aj najväčší umelci, Michelangelo a Raffael, pracovali spôsobom, ktorý zodpovedá učeniu jedného britského básnika: Rozvrhni so zápalom a vypracuj s flegmatizmom.” Earl of Roscomon: Essay on Poetry (citované podľa: WINCKELMANN, Johann Joachim: O řeckém umění. In: Dějiny umění starověku. Praha : Odeon, 1986, s. 161.

Cieľ predmetu:

 • Poskytnúť poslucháčovi hlbší rozbor možných pohľadov na analýzu a interpretáciu hudobnodramatického diela, rozvíjať v ňom teatrologické, dramaturgické a hudobnodramatické myslenie. Fenomén interpretácie, text, analýza a porozumenie dramatického a scénického diela.
 • Systematizácia základných poznatkov z analýzy hudobnodramatického diela, ich prepojenie so samostatnou odbornou prácou pri koncipovaní inscenačného kľúča predstavenia.
 • Moje motto: “Nestačí vymyslieť niečo, čo sa páči vám.”

 

Stručná osnova predmetu:

 •  Základná terminológia, druhy hudobnodramatických diel a ich špecifiká, divadelné metamorfózy divadelných typov a žánrov, dejiny dramaturgických koncepcií, obraz, gesto, výraz, rozprávanie,predstavenie, dramatickosť, divadelnosť, námet, téma…
 • Výrazové prostriedky dramatického textu v hudobnom divadle: divadelná hra a operné a baletné libreto (relácie a odlišnosti).
 • Slovná a mimoslovná komunikácia v dráme, opere a balete (znak, význam, zmysel, metafora,zákonitosti, princípy a zvláštnosti jednotlivých druhov).
 • Priestor a situácia, aranžmán, mizanscéna, scénickosť a scénografické poňatie hudobného divadla.
 • Príbeh, fabula v dramatickom diele, časopriestor drámy a scénického diela.
 • Genealógia postavy, motivácia, jednajúca postava, charakter, dramatická postava atď.
 • Dialóg v dráme (dialóg postáv, vnútorný dialóg, dialóg s hudbou, text a jeho postavenie v hudobnom divadle, od dominancie k rovnocennému postaveniu).

 

Podmienky na absolvovanie predmetu:

 • absolvovanie minimálne 90% seminárov zimného semestra
 • aktívne absolvovanie analýzy a rozpravy o zadanej téme
 • kooperácia s prideleným kolegom z HTF na zadanej téme, úspešné dokončenie spoločného projektu a jeho prezentácia, respektíve včasné odovzdanie na hodnotenie
 • prezentácia výsledkov práce na prieskume v zimnom semestri

Odporúčaná literatúra:

Analýza dramatického textu, dejiny divadla a dejiny opery:

 • divadelná predloha, partitúra a klavírny výťah analyzovanej opery
 1. BROCKETT, Oscar B.: Dějiny divadla. Praha : Lidové noviny, 1999
 2. FISCHER-LICHTE, Erika: Dejiny drámy. Bratislava : Divadelný ústav, 2003
 3. HOMOLKA, Kurt: Na počátku bylo libreto. Praha 1967
 4. INŠTITORISOVÁ, Dagmar: O výrazovej variabilite divadelného diela. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2001
 5. LEDERBUCHOVÁ, Ladislava: Průvodce literárním dílem : Výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Praha : H&H, 2002
 6. PAVIS, Patrice: Divadelný slovník. Bratislava : Divadelný ústav, 2004
 7. PAVLOVSKÝ, Petr: Základní pojmy divadla : Teatrologický slovník. Praha : Libri+ Národní divadlo, 2004
 8. MISTRÍK, Jozef: Dramatický text. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979
 9. STAIGER Emil: Základní pojmy poetiky. Praha : Československý spisovateľ, 1969
 10. ZICH, Jaroslav: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha : Editio Supraphon, 1975
 11. ZICH, Otakar: Estetika dramatických umění. Praha : Panorama, 1987
 12. ŽILKA, Tibor: Poetický slovník. Bratislava : Tatran, 1984

Operné encyklopédie, príručky, obrazové publikácie:

 1. ABBATEOVÁ, Carolyn – PARKER, Roger: Dějiny opery – Posledních 400 let. Praha : Argo, 2017
 2. BATTA, András: Opera Composers, Works, Performens. Cologne 2000
 3. BELLINGER-REGLER, Brigitte – SCHECK, Wolfgang – WINKING, Hans: Opera. Velká encyklopedie. Praha 1996
 4. BROCKETT, Oscar G.: Dějiny divadla. Praha 1999
 5. DAHLHAUS, Carl (ed.).: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters in 8 Bänden. Oper, Operette, Musical, Balett. München-Zürich 1986 – 1997
 6. HOSTOMSKÁ, Anna: Průvodce operní tvorbou. Praha 2018
 7. PARKER, Roger: The Oxford Illustrated History of Opera. 1994
 8. Pippers Enzyklopädie der Oper, Operette und Ballet
 9. SADIE, Stanley: The New Grove Dictionary of Music and Musicans (20 zv.). London 1980
 10. TROJAN, Jan: Dejiny opery. Praha 2001
 11. WARRACK, John – WEST, Ewan: Oxfordský slovník opery. Praha 1998
 12. ZÖCHLING, Dieter: Kronika opery. Praha 1999

Časopisy o opere:

 1. Opernwelt
 2. Opera News
 3. Opermglas

K hudobne terminológii:

 1. LABORECKÝ, Jozef: Hudobný terminologický slovník. Bratislava, nedatované
 2. POLEDŇÁK, Ivan: Stručný slovník hudební psychologie. Praha 1984