image_pdfimage_print
Názov predmet: Teória a dramaturgia hudobného divadla
Sylabus predmetu (=okruhy tém na skúšku)
1. Dramaturgia a sémiotika opery:
 • Dominania hudby nad textom
 • Dramaturgické konvencie operného diela: predohra, úvod, zbor, sólistické výstupy, ansámble, tuttu, finále, tanec.
 • Hudobné formy v opere
2. Historiografia základných hudobnodramatických javiskových typov

 • Hudba v antickom divadle
 • Hudba v divadle stredoveku
 • Renesančné hudobné javiskové formy (madrigalová komédia, intermédiá, scénografia, prevádzka)
 • Vážna talianska opera 17. storočia
 • Ballet de cour, comédie-ballet, tragédie lyrique
 • Vážna talianska opera 18. storočia
 • Melodráma, scénické oratórium
 • Melodramma v 19. storočí – modello rossiniano + modello verdiano
 • Grand opéra, opéra lyrique
 • Špecifiká baletnej literatúry (Giselle, Labutie jazero, Spiaca krásavica, Luskáčik a pod.)
 • Opéra comique, opereta
 • Muzikál

3. Dramaturgia princípy hudobnodramatického diela:

 1. Text
 2. Hovorenie, recitovanie, spievanie (melódia)
 3. Hudba
 4. Spev, ľudský hlas, hlasové odbory
 5. Budova, jej premeny a špecifiká
 6. Príbeh a žánrovosť
 7. Dramaturgické a inscenačné princípy 17., 18., 19. 20. a 21. storočia (Aristoteles, Shakespeare, Corneille, Schiller, Hugo…)

4. Seminár: Rómeo a Júlia – porovnanie dramaturgických koncepcií:

A. Text:

1. Matteo Bandello: Novela č. 14 – Nešťastná smrť dvoch úbohýh milencov, ktorí biedne skončia život. jeden sa otrávi a druhý od bolesti zomrie. (In: M- Bandello: Novely. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954
2. Willima Shakespeare: Romeo a Júlia, 1597

B. Opera

3. Felice Romani/Vincenzo Bellini: I Capuleti e I Montecchi, 1830

4. Jules Barbier/Michel Carré/Charles Gounod: Roméo et Juliette, 1867

C. Film

- Shakespeare/Franco Zeffirelli/Nino Rota: Romeo and Juliet, 1968

- Shakespeare/Baz Luhrmann/Nellee Hopper (DiCaprio), 1996

D. Balet

- Sergej Prokofiev: Romeo et Juliette, 1936

 

E. Muzikál

- Leonard Berstein: West Side Story, 1957

- Gérard Presgurvic: Romeo et Juliette, 2001

Tímy analytikov:

1. … = scéna s kráľovnou Mab

2. … = balkónové scény (zoznámenie, lúčenie)

3. … = plesová scéna

4. … = smrť Tybalta

5. … = scéna v hrobke

SKÚŠKA:

 • - termín skúšky: podľa ústnej dohody na hodine

podmienky ku skúške:

   - absolvovanie 80% prednášok a seminárov zimného semestra
   - absolvovanie seminárnseho zadania zimného semestra
   - účasť aspoň na jednej exkurzii počas semestra(preukázateľné podľa prezenčnej listiny)

- priebeh a forma skúšky:
1. ústna rozprava z prebratých tém v trvaní 30´ (2 otázky)
= Pri odpovedi sa od študenta požaduje preukázanie znalosti v problematike:
- stanovením determinantov problematiky, základných znakov a princípov,
- dramaturgických, vokálnych, inscenačných a prípadne kompozičných špecifík, relácií a odlišností, poznaním konkrétnych autorov a signifikantných kompozícií, ktoré ten-ktorý vokálny druh, formu alebo javiskový typ reprezentujú.
- Študent si otázky žrebuje hodom kocky. Študent má právo vybrať si z troch rôznych kociek (sklo, plast, molitan).