image_pdfimage_print
Názov predmetu: Hudobná dramaturgia – Opera a javiskové hudobné formy
Sylabus predmetu (= okruhy tém na skúšku)
 1. Špecifiká opernej literatúry (Opera 2012) – čo je opera a čo na nej obdivujeme (v minulosti, dnes a pod.).
 2. Analýza hudobnodramatického textu podľa zadania na daný semester (2018 = G. Verdi: Macbeth). Dramaturgická analýza v spolupráci s Katedrou scénografie DF).
 3. Ideová porada, výrobná porada. Seminár(e) so scénografmi: scénický koncept, inscenačný kľúč (scéna, kostým).
 4. Príprava bulletinu, rozhovor s umelcami (študent je povinný odovzdať 2 normostrany textu).
 5. Práca hudobného dramaturga v divadle: podiel dramaturga na “filozofii” divadla, výber titulu, koncipovanie hracieho plánu, zmena programu.
 6. Hlasové odbory, obsadenie titulu.
 7. Divadelná prevádzka: staggiona a repertoárové divadlo
 8. Vedenie fermanu.
 9. Vedenie režijnej knihy.

Seminár:

 • Podieľanie sa na dramaturgii Operného štúdia KS 2018/2019 + 2019/2020
 • Príprava bulletinu pre predstavenia Oš 2018/2019
 • Spolupráca s DF na akademickom zadaní Katedry scénografie: G. Verdi: Macbeth (dramaturgická analýza)

 

Podmienky ku skúške:

 • absolvovanie 90% prednášok a seminárov semestra
 • absolvovanie seminárneho zadania a jeho odovzdanie v konečnom stave
 • kooperácia s prideleným kolegom z DF na zadanej téme, úspešné dokončenie spoločného projektu a jeho prezentácia, respektíve včasné odovzdanie na hodnotenie
 • účasť aspoň na jednej exkurzii počas semestra(preukázateľné podľa prezenčnej listiny)
Priebeh a forma skúšky:
1. ústna rozprava z prebratých tém v trvaní 30´ (2 otázky)
= Pri odpovedi sa od študenta požaduje preukázanie znalosti v problematike:
- stanovením determinantov problematiky, základných znakov a princípov,
- dramaturgických, vokálnych, inscenačných a prípadne kompozičných špecifík, relácií a odlišností, poznaním konkrétnych autorov a signifikantných kompozícií, ktoré ten-ktorý vokálny druh, formu alebo javiskový typ reprezentujú.
- Študent si otázky žrebuje hodom kocky. Študent má právo vybrať si z troch rôznych kociek (sklo, plast, molitan).